مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل شبیه به هم هستند تا مدتها به نظر می رسید که این دو نیم کره از جهت ساماندهی وکار کرد یکسانند ولی با مطالعاتی که دانشمندان انجام داده اند ،به این نتیجه رسیده اند که هر نیمکره ویژگی خاص خود را دارد.