loading...
علوم تجربی اهواز

سوالات متن علوم تجربی هشتم

نژادحسینی بازدید : 653 شنبه 08 فروردين 1394 نظرات (0)

سوالات فصل 1
1-مواد به دو دسته......................و....................تقسیم می شود.
2- مواد خالص شامل ......................و.......................می باشد. پرهیزی
3- مخلوط را تعریف کنید.

4- مخلوط به دو دسته........................و.........................تقسیم می شود.
5- ویژگی های  مخلوط همگن را بنویسید.

6- قسمت های مختلف مخلوط همگن را بنویسید.

7- حلال چیست

8-حل شونده چیست

9- ویژگی های مخلوط ناهمگن را بنویسید.

10- مواد زیر را به دو دسته بزرگ خالص و مخلوط تقسیم کنید.
(آب/آجیل/شکر/دوغ/آب نمک/هوا/آب الکل/مس/کربن/نوشابه گازدار/گوگرد/سکه/آهن)

11- با توجه به جدول سوال  10  مواد مخلوط را به دو دسته تقسیم کنید.

12- با تو جه به جدول سوال 11 مخلوط های همگن را طبقه بندی کنید.

13- انواع محلول ها را نام ببریدو برای هر کدام مثال بزنید.

14- سوسپانسیون چیست؟ چند مثال بزنید

15- امولوسیون چیست؟ با مثال(تحقیق)

16- در نوشابه گازدار و آب شکر حلال و حل شونده را مشخص کنید

17- درمحلول مایع در مایع حلال و حل شونده کدام است؟

18- در هوای پاک حلال و حل شونده کدام است؟

19- منظور از محلول سیر شده یا اشباع چیست؟

20- منظور از محلول فوق اشباع چیست؟

21 – گرما و سرما چه اثری بر حل شدن مواد دارد؟

22- کاربرد هریک از مواد زیر را بنویسید.
روغن زیتون                                             قهوه
شامپو                                                     صابون
23-مزیت روغن زیتون بر روغن جامد دارد؟(به یاد کلاس هفتم)
24-  انحلال پذیری چیست؟
25- دو کاربرد کاغذ pH را بنویسید
26- PH از شماره..................تا....................نامگذاری شده است
27- اسید چیست چند مثال بزنید
28- باز چیست چند مثال بزنید
29- در صورتی که PH بین....................تا..................باشد اسید است
30- در صورتی که PH بین....................تا..................باشد باز است
31- کدام اسید قویتر است  pH=1            PH=6
32- کدام باز قوی تر است pH=13         PH=9
33- چند راه جداسازی مخلوط ها را نام ببرید
34- خرمن کوب چیست
35- تبلور چیست؟مثال بزنید
36- برای جدا سازی آب الکل از روشی استفاده می کنیم
37- تقطیر چیست ؟
38- دو راه برای جدا سازی آب روغن مثال بزنید
39- برای جدا سازی شن از آب از چه وسیله ای استفاده می کنیم
40- سانتریوفوژ چیست و چه کاربردی دارد
41- کاربرد دستگاه تصفیه آب را بنویسید
42- چرا پس از مدتی باید فیلتر دستگاه تصفیه آب را عوض کرد
43- دستگاه دیالیز چیست
44- چگونه گاز موجود در نوشابه را جدا کنیم
45- برای جداسازی مخلوط براده آهن/خاک اره/شن/نمک/چه مراحلی را انجام دهیم

فصل 2 تغییرات شیمیایی
1-انرژی شیمیایی چیست؟
2- تغییر شیمیایی چیست
3- چند تغییر شیمیایی مفید را نام ببرید
4- چند تغییر شیمیایی مضر را نام ببرید
5- تغییر فیزیکی چیست
6- چند تغییر فیزیکی را نام ببرد
7- در چه صورت انرژی شیمیایی مواد تغییر می کند
8- تغییرات گرما گیر چیست
9- تغییرات گرماده چیست؟
10- چند تغییر گرماگیر فیزیکی را بنویسیدپرهیزی
11- چند تغییر گرماگیر شیمیایی را بنویسید
12- چند تغییر گرماده شیمیایی را بنویسید
13- چند تغییر گرماده فیزیکی را بنویسید
14- نام دیگر مس سولفات........................است
15- اگر میخ آهنی را در مس سولفات بیندازیم چه می شود
16- وقتی تخم مرغ را درون سرکه می اندازیم چه روی میدهد
17- استو باکتری چیست
18- لاکتو باسیل چیست
19- منظور از ماست پرو بیوتیک چیست
20- سوختن چیست؟
21- ماده سوختنی چیست
22- سوخت چیست
23- سوختن چه کمکی به ما می کند
24- کنترل نکردن سوختن چه مشکلاتی برای ما ایجاد می کند
25- یک شمع را روشن می کنیم یکبار استکان را روی آن می گذاریم و یک بار لیوان بزرگ در کدام حالت شمع  زودتر خاموش می شود دلیل چیست؟

26- زنگ آهن چیست
27- بیشترین گاز موجود در هوا............با...........درصد وبعد از آن..............با..........درصد است
28- میزان گاز .....................3 صدم درصد است
29- معادله نوشتاری تجزیه آب اکسیژنه را بنویسید
30- سه شرط تشکیل آتش را بنویسید
31- ریختن آب سرد روی آتش کدام شرط آتش را از بین می برد
32- وقتی شخصی آتش می گیرد نباید بدود دلیل چیست؟(نویسنده پرهیزی)
33- خاموش کردن آتش با پتو کدام شرط آتش را از بین می برد
34- چرا نباید برای خاموش کردن مواد نفتی روی آن آب ریخت
35- هیدروکربن چیست
36- پارافین چیست
37- واکنش دهنده چیست
38- فراورده چیست
39- معادله نوشتاری سوختن شمع را بنویسید  واکنش گر و فراورده را بنویسید

40- برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد چه روش هایی وجود دارد

41- معادله نوشتاری ترکیب ویتامینCو جوش شیرین را بنویسید

42- کربن مونوکسید چگونه تولید می شود
43- ضررهای کربن مونوکسید را بنویسید(نویسنده پرهیزی)
44- در اتاقهایی که شومینه  یا بخاری روشن است چه نکته مهمی باید رعایت کنیم

45- انرژی فعال سازی چیست

46-غذا چگونه انرژی ما را تامین می کند

47- کاتالیزگر چیست

48- کاتالیزگر موجود در بدن.........................نام دارد
49- انرژی بدن با سوختن...................آزاد می شود
50- معادله  نوشتاری سوختن گلوکوز را بنویسید(نویسنده پرهیزی)

51- افزایش کربن دی اکسید چه مشکلاتی را به وجود می آورد
فصل3(درون اتم)
1- اتم چیست
2- ذرات تشکیل دهنده اتم چیست
3- ویژگی هایe را بنویسید
4- ویژگی هایpرا بنویسید
5- ویژگی هایnرا بنویسید

6- نماد شیمیایی چیست

7- نماد شیمیایی هیدروژن/هلیم/لیتیم/بریلیم را به ترتیب بنویسید

8- هر کدام نماد شیمیایی کدام عنصر است0/Na/B/C/N/F/Ne(نویسنده پرهیزی)

9- عدد اتمی چیست

10- عدد اتمی  را در کجای نماد می نویسند
11- اتم در حات عادی خنثی است این جمله یعنی چه
12- مدل اتمی بور را توضیح دهید

13- در مدل بور در لایه اول چند eقرار می گیرد
14- در مدل بور در لایه دوم چند eقرار می گیرد
15- با توجه به مدل  بور08  ................eدر لایه اول و..............eدر لایه دوم قرار می گیرد
16- با توجه به مدل  بورCl17  ................eدر لایه اول و..............eدر لایه دوم  و در لایه سوم............eقرار می گیرد
17- عدد جرمی چیست
18- عدد جرمی را در کجای نماد شیمیایی می نویسند
19-  ایزوتوپ چیست
20- ایزوتوپ های هیدروژن را بنویسید
21- سبک ترین ایزوتوپ هیدروژن کدام است چرا
22- منظور از مواد پرتوزا چیست

23- ضررهای مواد پرتوزا چیست

24- چند کاربرد مفید مواد پرتو زا را بنویسید

25- نمک خوراکی از ترکیب......................و...................تشکیل شده(نویسنده پرهیزی)
26- معادله نوشتاری تولید نمک  خوراکی را بنویسید

27- یون چیست
28- یون منفی چیست
29- یون مثبت چیست

30- جدول زیر را کامل کنید
تعدادn
تعدادp
تعدادe
نام عنصر

O2-   18 8

2311Na+

919F-
فصل 4(دستگاه عصبی)
1- دستگاه عصبی به دو بخش.........................و........................تقسیم می شوند
2- دستگاه عصبی مرکزی شامل........................و.....................است
3- دستگاه عصبی محیطی شامل...............................است
4- وظیفه  دستگاه عصبی مرکزی چیست

5-  وظیفه دستگاه عصبی محیطی چیست

6- دو وظیفه اعصاب را بنویسید

7- سه وظیفه دستگاه عصبی......................و....................و.................بین دستگاه های مختلف بدن است
8- پاسخ های عصبی ممکن است....................یا......................است
9- منظور از اعمال انعکاسی چیست
10- ویژگی های اعمال انعکاسی را بنویسید

11- چند اعمال انعکاسی را بنویسید

12- معز درون..............و نخاع درون..................قرار دارد
13- بیشتر حجم مغز ما را.........................تشکیل می دهد
14- کدام بخش مغز دو نیمکره دارد
15- وظیفه نیم کره چپ مخ را بنویسید
16- وظیفه نیم کره راست مخ را بنویسید
(نویسنده پرهیزی)
17-منظور از قشر مخ چیست
18- وظایف مخچه را بنویسید

19- آیا می شود مخچه را تقویت کرد؟

20- مخچه در.................... قرار دارد
21 –  قسمت های مختلف مخچه را نام ببرید
22-ساقه مغز در ..................... قرار دارد
23- وظایف ساقه مغز را بنویسید

24- قسمت های مختلف ساقه مغز را بنویسید

25- گره حیات چیست

26- نخاع چیست

27- قسمت های مختلف نخاع شامل.................و.....................و.....................است
28- آسیب دیدن دستگاه عصبی چه تفاوتی با آسیب بقیه دستگاه ها دارد(نویسنده پرهیزی)

29- دو راه جلو گیری از آسیب دستگاه عصبی هنگام رانندگی با ماشین و موتور بنویسید
30- اعصاب متصل به مغز................. و نخاع.............جفت است
31- وظیفه اعصاب نخاع چیست؟

32- اعصاب نخاع از اندام.....................تا..........................وارد و خارج می شود
33- آسیب به نخاع چه مشکلی ایجاد می کند

34- نورون چیست

35- سلول پشتیبان چیست

36- قسمت های مختلف نورون را نام ببرید(نویسنده پرهیزی)
37- نورون را با رسم شکل نشان دهید
38- جسم سلولی شامل ....................و......................و.......................است
39- جهت جریان عصبی چگونه است(نویسنده پرهیزی)
40- تار عصبی چیست
41- عصب چگونه تشکیل می شود
42- پیام عصبی چگونه عمل می کند
43- سیناپس چیست
44- آیا دو عصب به هم اتصال دارند ؟پس چگونه پیام را منتقل می کنند
45- انواع اعصاب را نام برید
46- وظیفه اعصاب حسی را بنویسید

47- وظیفه اعصاب حرکتی را بنویسید

48- چند عیب مواد مخدر را بنویسید(نویسنده پرهیزی)

فصل 5(اندام های حسی و اسکلتی)
1- محرک های طبیعی را نام ببرید
2- اندام حساس به نور..............صوت...........گرما و سرما...............می باشد
3- اندام حسی را تعریف کنید

4- مهمترین اندام های حسی را نام ببرید
5- مراحل دیدن یک جسم را بنویسید

6- قسمت های مختلف یک چشم را بنویسید(نویسنده پرهیزی)

7- شبکیه چیست

8- دو نوع سلول های گیرنده نور چیست

9- وظیفه سلول های مخروطی چیست

10- وظیفه سلول های استوانه ای چیست

11- مراحل شنیدن صدا  ا بنویسید

12- قسمت های مختلف گوش را نام ببرید

13- لاله گوش در کدام قسمت گوش وجود دارد

14- گوش میانی شامل چه قسمت هایی است(نویسنده پرهیزی)

15- گوش داخلی شامل چه قسمت هایی است
16- وظیفه سلولهای گیرنده گوش داخلی چیست

17- گیرنده صوتی چیست

18- چرا عفونت گوش میانی از بقیه مهمتر است

19- چگونه یک بویی را احساس می کنیم

20- گیرنده های بویایی در کجا قرار دارد

21- وظیفه گیرنده هایی بویایی چیست

22-گیرنده هایی بویایی شامل چه قسمت هایی است

23- چرا ما میتوانیم بوهای مختلفی را استشمام کنیم

24- چه نوع مواد غذایی  احساس نمی شود

25- سلول های گیرنده چشایی در کجا قرار دارد
26- گیرنده های چشایی شامل چه قسمت هایی است(نویسنده پرهیزی)
27-انواع اصلی مزه ها را نام ببرید

28- هر کدام از مزه ها در چه قسمتی از زبان قابل تشخیص است

29- وظیفه پوست چیست

30- وظیفه سلول های گیرنده پوست چیست
31- گیرنده های پوست را نام ببرید

32- پوست چگونه گرمی و سردی و.......را تشخیص می دهد

33- وجود گیرنده های مختلف در بدن چه کمکی به ما میکند

34- سه عامل حرکت را بنویسید

35- دستگاه حرکتی بدن شامل.....................و.....................است
36- اسکلت چیست

37- بیشتر استخوان های ما از ابتدا از جنس......................است
38- غضروف چگونه به استخوان تبدیل می شود(نویسنده پرهیزی)
39- ساعد بین...................و................قرار دارد
40- آرنج بین......................و...................قرار دارد
41-  زانو بین........................و.....................قرار دارد
42- درازترین استخوان...........................نام دارد
43- کوچکترین استخوان بدن......................نامدارد
44- استخوان های ساعد شامل......................و...................است
45- استخوان های ساق شامل....................و...................است
46- کشکک مربوط به استخوان..................است
47- وظایف استخوان را بنویسید

48- اگر استخوان را در اسید بیندازیم چه می شود با دلیل

49- اگر سر استخوان را بسوزانیم چه می شود با دلیل

50- در ساختار اسکلت...............و.................قرار دارد که از جنس بافت..................است
51- قسمت های مختلف یک بافت استخوان را نام ببرید

52- قسمت های مختلف یک استخوان را نام ببرید

53- در ماده زمینه ای چه چیزهایی قرار دارد(نویسنده پرهیزی)

54- .ویژگی استخوان را بنویسید

55- بافت اسفنجی در کجا قرار دارد

56- بافت متراکم در کجا قرار دارد

57-در چه جاهایی از بدن غضروف وجود دارد

58-ویژگی غضروف ها را بنویسید

59- کدام منابع غذایی کلسیم و فسفر زیادی دارند

60-منظور از پوکی استخوان چیست

61- پوکی استخوان  بیشتر در چه افرادی دیده می شود

62- مفصل چیست
63- انواع مفصل را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید(نویسنده پرهیزی)
64- مفصل متحرک به چند صورت دیده می شود

65-  رباط چیست

66- انواع رباط را نام ببرید

67- منظور از در رفتگی مفصل چیست

68- منظور از پیچ خوردگی چیست

69- آرتروز چیست

70- ماهیچه و استخوان چه کمکی به هم می کنند(نویسنده پرهیزی)

71- ماهیچه و استخوان چگونه باعث جرکت می شوند

72- انواع ماهیچه ها را بنویسید

73- ویژگی ماهیچه اسکلتی را بنویسید

74- ویژگی ماهیچه صاف را بنویسید
75- ویژگی ماهیچه قلب را بنویسید

76- ویژگی سلول های ماهیچه ای اسکلتی را بنویسید

77- رشته های پروتئینی در کجا قرار دارد

78- وظیفه رشته پروتئینی چیست

79- ماهیچه اسکلتی شامل چه قسمت هایی است

80- بافت پیوندی در ماهیچه چه وظیفه ای دارد(نویسنده پرهیزی)

81- زردپی چیست

82- نام دیگر زردپی................است

83- در چه صورت ماهیچه منقبض می شود

84- وقتی ماهیچه منقبض می شود چه تغییری ایجاد میکند
85- ماهیچه های اسکلتی چگونه عمل می کنند
86- ماهیچه جلوی بازو................و ماهیچه پشت بازو........................است

87- وقتی دست  خود را خم می کنیم ماهیچه های بازو چه تغییر می کنند

88- وقتی دست خود را به حالت اول بر می گردانیم چه روی می دهد

89- ماهیچه های اسکلتی چگونه تقسیم بندی می شود
90- ماهیچه جلوی ران.....................و ماهیچه پشت ران..................است
91- ماهیچه پشت ساق پا................... و ماهیچه پشت شانه........................و ماهیچه نشیمنگاه.............است
92- منظور از گرفتگی ماهیچه چیست
93- برای جلوگیری از گرفتگی ماهیچه چه کنیم(نویسنده پرهیزی)

94- برای درمان گرفتگی ماهیچه چه کنیم

95- منظور از کشیدگی ماهیچه چیست

96- برای درمان کشیدگی ماهیچه چه کنیم
فصل6(هورمون ها)
1-دستگاه هورمونی چیست
2- هورمون چیست

3- منظور از اندام هدف چیست
4- وظیفه هورمون ها را بنویسید
5- چند وظیفه دستگاه هورمونی را بنویسید
6-هورمون رشد از کدام غده ترشح می شود
7- غده هیپوفیز در کجا قرار دارد
8- هورمون رشد چگونه باعث افزایش قد می شود
9- هورمون رشد با تاثیر بر استخوان چه کاری انجام می دهد

10- رشد قد تا حدود...............سالگی ادامه دارد
11- ترشح کم هورمون رشد باعث.........................می شود
12- ترشح بیش از حد هورمون رشد باعث...................می شود
13- ترشح بیش از حد هورمون رشد بعد از پایان رشد باعث بیماری.....................می شود(تحقیق)
14- غده تیروئید بین...............و..............قرار دارد
15- بیماری های غده تیروئید ر ا نام ببرید(نویسنده پرهیزی)
16- علامت های پر کاری تیروئید را بنویسید
17- علامت های کم کاری تیروئید را بنویسید
18-  نقش هورمون های غده تیروئید در زمان کودکی چگونه است
19- نقش هورمون های غده تیروئید در زمان بزرگسالی چگونه است
20- برای ساخته شدن هورمون غده تیروئید(تیروکسین) عنصر..................لازم است
21- برای انکه تیرئید خوب کار کند چه غذاهایی بخوریم
22- برای جلوگیری کاهش ید در نمک چه کنیم
23- انواع دیابت را بنویسید
24- عوامل دیابت بزرگسالی را بنویسید
25- دیابت جوانی چیست
26- کدام غده در بدن قند خون را کنترل می کند
27- انسولین چیست
28- گلوکاگون چیست
29- وقتی شیرینی می خوریم.....................موجود در آن جذب خون می شود
30- وقتی قند خون بالا می رود پانکراس چه می کند
31- انسولین روی چه اندام هایی اثر می گذارد
32- انسولین ماده...................را به....................تبدیل می کند
33- گلیکوژن در...................و................ذخیره می شود
34- وقتی گرسنه می شود پانکراس چه می کند

35- گلوکاگون روی ..................... اثر گذاشته و ..............را به...............تبدیل می کند
36-FBSچیست؟
37- میزان قند خون در حالت طبیعیFBS بین............تا....................میلی گرم بر دسی لیتر است
38- زمانی که دچار استرس می شوید تغییرات بدن شما چگونه است(نویسنده پرهیزی)

39- هورمون های کدام غده  به این تغییرات کمک می کنند
40- هورمون های فوق کلیه چگونه باعث بالا رفتن فشار خون می شود
41- هورمون های فوق کلیه چگونه باعث افزایش قند می شود
42- چرا هورمون های فوق کلیه پس از مدتی کاهش می یابد
43- چند نقش کلسیم در بدن را بنویسید
44- غده پاراتیروئید در کجا قرار دارد
45- وظیفه غده پاراتیروئید چیست
46- هورمون غده تیروئید(پاراتورمون)از طریق ...................و..............و.................. یون کلسیم را تنظیم می کند
47- پاراتورمون چه اثری بر کلیه دارد
48-پاراتورمون چه اثری بر روده دارد
49- پاراتورمون چه اثری بر استخوان دارد
50- دختر یا پسر بودن از زمان...............مشخص است
51- دوران بلوغ بین...................و..................قرار دارد
52- منظور از صفات ثانویه جنسی چیست
53- غدد جنسی در مردان................و در زن ها.................نام دارد
54- اجزای غده جنسی  در مردرا نام ببرید(نویسنده پرهیزی)
55- اجزای غده جنسی در زن را نام ببرید
56- بیضه ها در کجا قرار دارد
57- تعداد بیضه ها...........عدد است
58- وظایف بیضه ها چیست
59- بیضه ها هورمون.................ترشح می کنند
60- چند صفات ثانویه  جنسی در مرد را بنویسید

61- تخمدان ها در کجا قرار دارد
62- تخمدان ها از چه زمانی فعال می شوند
63- وظایف تخمدان را بنویسید

64- هورمون های ترشح کنننده تخمدان را بنویسید
65- چند صفات ثانویه جنسی  در زن ها را بنویسید

66- چند صفات ثانویه جنسی در حیوانات را بنویسید

67- مقدار ترشح هورمون ها....................است
68- چرا میزان ترشح هورمون مهم است
69- پانکراس چگونه هورمون خود را تنظیم می کند

70- منظور از خود تنظیمی چیست(نویسنده پرهیزی)

71- مهم ترین وظیفه غده هیپوفیز چیست
72- غده هیپوفیز چگونه کنترل می شود
73- هیپوفیز روی چه غددی اثر دارد
74- دستگاه عصبی و هورمونی را با هم مقایسه کنید
دستگاه عصبی
سرعت
ماهیت
ماندگاری
دستگاه هورمونی

فصل 7 الفبای زیست شناسی(ژنتیک)
1- چند صفت ارثی را نام ببرید
2- منظور از صفات ارثی چیست
3-  به انتهای لاله گوش...................میگویند
4- انواع نرمه گوش را نام ببرید
5- قسمت های مختلف سلول را نام ببرید
6- مواد سازنده سلول را نام ببرید
7- عوامل صفات ارثی در کجا قرار دارد
8- هسته دارای چه قسمت هایی است
9- وظیفهDNA چیست
10- ژن چیست
11- شکل DNAرا رسم کنید

12- چند بیماری ارثی را نام ببرید
13- دو عامل تعیین کننده صفات ارثی را بنویسید(نویسنده پرهیزی)
14- مراحل تولید انسولین انسان در باکتری را بنویسید

15- برنج طلایی چیست و چگونه به وجود می آید

16- برنج طلایی چه کمکی می کند
17- اگر بخشی از موهای موش های سفید هیمالیا را بتراشیم روی پوست آن یخ بگذاریم مو چه رنگی می شود دلیل بیاورید

18- پروتئین ها در کجا قرار دارند نقش آن را بنویسید
19- دستور ساخت پروتئین به عهده.........................است
20- کروموزم چگونه ساخته می شود
21- ویژگی های کروموزم را بنویسید
22- انسان چند کروموزم دارد
23- انسان چند کروموزم جنسی دارد
24- کروموزم جنسی مرد....................وکروموزم جنسی زن.....................نام دارد
25- آیا ارتباطی بین اندازه پیکر جانداران و تعدادکروموزم وجود دارد
26- کروموزم ها چه زمانی و با چه وسیله ای دیده می شود
27- DNAقبل از تقسیم چه حالتی دارد
28- زندگی همه جانداران از....................آغاز می شود(نویسنده پرهیزی)
29- منظور از تقسیم میتوز چیست

30- تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید

31- کدام سلول به طور دائم تقسیم می شود
32- توده سرطانی چگونه تشکیل می شود
33- عوامل سرطان را بنویسید

34- عوامل پیشگیری از سرطان را بنویسید

35- دود سیگار چه تاثیری بر فرد سیگاری و اطرافیان دارد

36- چرا سرمایه گذاری بر سوخت های غیر فسیلی بهتر است

فصل8(تولید مثل)
1-چند ویژگی موجودات زنده را بنویسید
2- نقش خوردن غذا در بدن را بنویسید
3- نقش رشد در بدن را بنویسید
4- نقش  تولید مثل در بدن را بنویسید
5- نقش حرکت در بدن را بنویسید
6- مخمر نوعی......................تک سلولی است
7- تولید مثل چیست
8- انواع تولید مثل را نام ببرید
9- انواع تولید مثل غیر جنسی را بنویسید
10- منظور از دو نیم شدن چیست
11- دو نیم شدن در چه جاندارانی دیده می شود
12-جوانه زدن چیست
13- یک جاندار نام ببرید که با جوانه زدن رشد می کند
14- مراحل جوانه زدن سلولهای مخمر را بارسم شکل نشان دهید

15- منظور از قطعه قطعه شدن چیست
16-کدام جاندار با قطعه قطعه شدن رشد می کند
17- کپک به وسیله تولید ..................زیاد می شود
18- هاگ چیست
19- هاگدان چیست
20- هاگ چگونه رشد می کند
21- اولین آنتی بیوتیک چه نام داشت و از چه ماده ای درست شده(نویسنده پرهیزی)
22- روش های تولید مثل غیر جنسی  در گیاهان را نام ببرید

23- برای تولید مثل جنسی وجود چه افرادی لازم است
24- شکل نوزادان حاصل از تولید مثل غیر جنسی و جنسی را با هم مقایسه کنید

25- وظیفه اندام تولید مثل جنسی چیست
26- گامت چیست
27- انواع گامت را نام ببرید
28- لقاح چیست
29- انواع لقاح را نام ببرید
30- لقاح خارجی در چه جاندارانی دیده می شود
31- لقاح داخلی در چه جاندارانی دیده می شود
32- مزایای لقاح داخلی بر خارجی را بنویسید

33- جاندار کامل چگونه تشکیل می شود با رسم نمودار نشان دهید
34-تقسیم میوز چیست
35- تقسیم میوز را با رسم نمودار نشان دهید
36- اسپرم چیست
37- تخمک چیست
38- تفاوت اسپرم و تخمک را بنویسید
39- وظیفه رحم چیست
40- وظیفه بند ناف چیست
41- وظیفه غده های جنسی چیست(نویسنده پرهیزی)
42-اسپرم در.....................و تخمک در.................ساخته می شود

43- جدول زیر را کامل کنید

زمان شروع تولید
زمان پایان
اسپرم سازی

تخمک سازی

44- تولید تخمک در تخمدان در مرحله.........................  به تعداد مشخص تولید می  شود
45- انواع دوقلوها را نام ببرید
46- منظور از دوقلوهای همسان چیست
47- منظور از دو قلو های غیر همسان چیست
48- اندام های رویشی یک گل را نام ببرید
49-  در گل اندام تولید مثلی نر.......................واندام تولید مثل ماده..................نام دارد
50- قسمت های مختلف پرچم را نام ببرید
51- قسمت های مختلف مادگی را نام ببرید
52- وظیفه دانه گرده چیست
53- شکل دانه گرده را رسم کنید

54- وظیفه تخمک گل چیست
55- گرده افشانی چیست
56- لوله گرده چیست
57- دانه چگونه به وجود می آید
58-  میوه چگونه به وجود می آید

59- ویژگی هایی که به گل کمک می کند تا حشره به طرف آنها بیاید توضیح دهید

60- مزایا و معایب تولید مثل جنسی و غیر جنسی را بنویسید

فصل9(الکتریسیته)
1- انواع بارهای الکتریکی را نام ببرید
2- دو نیروی الکتریکی را نام ببریید(نویسنده پرهیزی)
3- کدام اجسام پس از باردار شدن دارای بار منفی می شوند
4- کدام اجسام پس از باردار شدن دارای بارمثبت می شوند
5- در چه صورت نیروی الکتریکی بین دو جسم ربایشی است
6- در چه صورت نیروی الکتریکی بین دو جسم رانشی(دافعه) است
7- چند ماده را بار دار می کنیم به هم نزدیک می کنیم نیروی الکتریکی بین آنها را بنویسید
پارچه پشمی – میله شیشه ای(              )بادکنک – میله پلاستیکی(               )
بادکنک –پارچه پشمی(                    )
8- الکتروسکوپ چیست

9- قسمت های مختلف الکتروسکوپ را نام ببرید
10- کلاهک بدون باری داریم میله ای را با بار( – )به  آن نزدیک می کنیم  در این حالت کلاهک دارای بار...........و ورقه ها دارای بار...................می شوند
11- کلاهک بدون باری داریم میله ای را با بار(+)به  آن نزدیک می کنیم  در این حالت کلاهک دارای بار...........و ورقه ها دارای بار...................می شوند
12- چگونه به وسیله الکتروسکوب متوجه می شویم جسم باردار است یا نه

13- چگونه به وسیله الکتروسکوب متوجه می شویم جسم دارای بار زیاد است یا نه

14- چگونه به وسیله الکتروسکوب متوجه می شویم نوع بار الکتریکی جسم چیست

15- چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟
16- وقتی دو جسم نافلز را با هم مالش دهیم چه روی می دهد(نویسنده پرهیزی)
17- وقتی پارچه پشمی را با میله پلاستیکی مالش دهیم چه روی می دهد

18-وقتی کیسه پلاستیکی را با میله شیشه ای مالش دهیم چه روی می دهد

19- چرا در باردار کردن اجسام پروتون ها  نقشی ندارد
20- رسانای برق چیست
21- الکترون آزاد چیست
22- نارسانا چیست
23- چرا فلزات رسانا هستند
24- چرا اجسام نافلز در اثر مالش دارای بار الکتریکی می شود و فلزات برعکس
25- چرا چوب نارسانا است
26- اجسام نافلز به روش......................و اجسام فلز به روش....................باردار می شوند
27 - چگونه می توان دو کره فلزی را باردار کنیم مراحل آن را به ترتیب بنویسید

28- القای بار الکتریکی چیست
29- توضیح دهید چگونه فلز دارای بار الکتریکی می شود

30- ابرها به سه روش بااردار می شود نام ببرید(نویسنده پرهیزی)
31- جرقه الکتریکی چیست
32- ( الف )تخلیه الکتریکی چیست
32-  (ب) آذرخش چیست
33- رعد و برق چیست
34- آذرخش چه مشکلاتی را به وجود می آورد
35- برق گیر چیست

36- عامل انتقال انرژی از جسمی به جسم دیگر چیست
37-  عامل شارش(عبور جریان)آب یک ظرف به ظرف دیگر در  شکل زیر چیست

38- یک مدار ساده از چه قسمت هایی درست شده
39- نقش باتری در مدار چیست
40- عامل ایجاد جریان الکتریکی در مدار چیست
41- نقش سیم رسانا در مدار رال بنویسید
42- برایآنکهدرمدار،حرکتوشارشبارهایالکتریکیادامهپیداکند، وجود...............لازم است
43- منظور از مولد جریان الکتریکی چیست
44- عامل ایجاد جریان الکتریکی چیست
45- یک قوه معمولی شامل چه قسمت هایی است
46- الکترولیت چیست
47- اختلاف پتانسیل الکتریکی(ولتاژ)چیست
48- جریان الکتریکی چگونه به وجود می آید
49- یکای اندازه گیری ولتاژ................و وسیله اندازه گیری آن....................است
50- ولتاژ باتری معمولی..............و باتری ماشین..........باتری کامیون....  ...باتری تلفن همراه...............وباتری سمعک..............و باتری کتابی..............ولت است
51- چرا ولتاژمواد مختلف با هم فرق دارد
52- چند الکترولیت خوراکی را نام ببرید
53- در چه صورت مدار کامل است
54- وقتی مدار کامل است چه روی می دهد؟
55- مقدارانرژیایکهبارهایالکتریکیمی گیرند،بستگیبه.......................باتریدارد.
56- اگر باتری 24 ولت باشد به ازای هر واحد باری که می گذرد چند ژول انرژی تولید می کند
57- وقتی کلید بسته می شودالکترون ها در مدار چگونه حرکت می کنند
58- جهت جریان قرار دادی  چگونه است
59- شدت جریان الکتریکی چیست
60- یکای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی.............و وسیله اندازه گیری آن................است
61- مقاومت الکتریکی چیست(نویسنده پرهیزی)
62- یکای اندازه گیری مقاومت الکتریکی.................و وسیله اندازه گیری آن......................است
63- نماد مقاومت الکتریکی................و شدت جریان............و ولتاژ......................است
64- چه رابطه ای بین  آمپراژ و مقاومت الکتریکی وجود دارد
65- چه رابطه ای بین ولتاژ و آمپراژ  وجود دارد
66- چه رابطه ای بین واتاژ آمپراژ و مقاومت الکتریکی وجود دارد

67- اگر ولتاژ 220 ولت و و مقاومت الکتریکی 20 اهم باشد شدت جریان چقدر است(با فرمول وراه حل)

68- اگر شدت جریان03/ آمپر و ولتاژ5 ولت باشد مقاومت چقدر است

69- اگر شدت جریان 6 آمپر و مقاومت 5/ آمپر باشد این مدار با چند باتری معمولی کار می کند

70- در مدار الکتریکی مقاومت را با..............باتری را با.............کلید را با...................نشان می دهند
71- در مدار آمپر سنج را با....................ولت سنج را با...............لامپ را با...................و سیم رابط را با...............نشان میدهند
72- در مدار کامل آمپر سنج..................و. ولت سنج.......................دو سر مقاومت را اندازه گیری می کند
73- یک مدار ساده  رسم کنید
فصل10مغناطیس
1- نیروی مغناطیسی چیست(نویسنده پرهیزی)
2- جدول زیر را با کلمات زیر پر کنید
(مس/نقره/آهن/نیکل/شیشه/پلاستیک/کروم/فولاد/چوب/پارچه/ پلاستیک)
جذب آهن ربا می شود

جذب آهن ربا نمی شود

3- آهن ربا چه نقشی در بازیافت دارد
4- آهن ربا به چه شکل هایی یافت می شود؟
5-  منظور از قطب آهن ربا چیست

6- قطب های آهن ربا را نام ببرید
7- دو نوع نیروی مغناطیسی را نام ببرید
8- در چه صورت نیروی مغناطیسی ربایشی است

9- در چه صورت نیروی مغناطیسی رانشی است

10- شباهت نیروهای الکتریکی و مغناطیسی چیست

11- تفاوت نیروهای الکتریکی و مغناطیسی چیست

12- منظور از القای مغناطیسی چیست

13- در چه صورت خاصیت القای مغناطیسی قوی تر است

14- آهن ربای الکتریکی چیست

15- جهت جریان مغناطیسی همواره از قطب............به................است
16- قطبNوSآهن ربای الکتریکی به چه عواملی بستگی دارد

17- دو عامل نام ببرید که خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می کند

18- جرثقیل با استفاده از.......................کار می کند
19- جرثقیل چگونه اجسام را بلند می کند

20- جرثقیل چگونه مواد را رها می کند

21- موتور الکتریکی چیست
22- چند وسیله نام ببرید که با موتور الکتریکی کار می کند

23- یکی از رایج ترین کاربردهای علم مغناطیس در زندگی روزمره، استفاده از .................. است.
24- چند روش ساخت آهن ربا نام ببرید
25- دریک نیروگاه هیدرولیک(برق آبی)چگونه برق تولید می شود

فصل 11 (کانی ها)
1-سنگ کره از........................و......................تشکیل شده است
2- سنگ ها چگونه تشکیل می شود
3- کانی چیست
4- نقش کانی طلا چیست
5- نقش کانی گرافیت چیست
6- چند کانی نام ببرید که در جواهر سازی  کاربرد دارند
7-  چند کانی نام ببرید  به عنوان ماده ارزشمند معدنی از زمین استخراج می شوند
8- بزرگترین معدن فیروزه در کجا قرار دارد
9- دو کانی صنعتی را نام ببرید
10- کاربرد کانی های صنعتی را نام ببرید
11= کدام کانی  هادر ساخت قطعات الکتریکی موبایل به کار رفته است
12- روی صفحه ساعت ها بیشتر نام کدام کانی نوشته شده علت چیست
13- نام علمی کانی نمک خوراکی......................است
14- نام علمی کانی گچ .......................است
15- نقش کانی تالک چیست
16- نقش کانی فلوئوریت چیست
17- فراوانی یک کانی به چه عواملی بستگی دارد
18- ویژگی کانی ها را بنویسیدپ
19- کانی های قیمتی چگونه تشکیل می شوند
20- هالیت چگونه تشکیل می شود
21- گرافیت چگونه تشکیل می شود
22- کانی شناسان برای شناسایی کانی از چه خواصی استفاده می کنند
23- چند خواص فیزیکی برای شناسایی کانی را بنویسید
24- کانی گرافیت...............رنگ و کانی گوگرد..............رنگ است
25- چند خواص شیمیایی برای شناسایی کانی ها بنویسید
26-یک کانی نام ببرید که از شکل بلور آن را تشخیص می دهند
27- منظور از کانی نامهربان چیست
28- کانی آزبست چیست
29- ویژگی کانی آزبست(نویسنده پرهیزی) چیست
30- کاربرد کانی های آزبست را بنویسید
31- آزبست چگونه باعث سرطان می شود
32- برای در امان ماندن از خطر آزبست چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم
33- نام کانی ها بر چه اساسی انتخاب می شود
34- کانی....................به افتخار ابوعلی سینا نامگذاری شد
35- نامگذاری کانی ....................به افتخار ابوریحان بیرونی بود
36-  کانی....................به افتخار نصر اله خادم نامگذاری شد
37- به آخر کانی ها پسوند...................اضافه می کنند
38- مهمترین ملاک طبقه بندی کانیها چیست
39- کانی ها بر اساس ترکیبات شیمیایی به دو گروه تقسیم می شوند نام ببرید
40- کانی سیلیکات ها چه ویژگی هایی دارند
41- چند کانی سیلیکاتی نام ببرید
42- کانی های غیر سیلیکاتی چه ویژگی هایی دارند
43- چند کانی   غیرسیلیکاتی نام ببرید

فصل 12(سنگ ها)
1-سنگ ها از چه نظر با هم فرق دارند
2- چند کاربرد سنگ  (نویسنده پرهیزی)را بنویسید
3- سنگ را تعریف کنید

4- سنگ ها به چند گروه تقسیم می شوند
5- نحوه تشکیل سنگ آذرین را بنویسید

6- نحوه تشکیل سنگ رسوبی را بنویسید

7- نحوه تشکیل سنگ دگرگون را بنویسید
8- چه رابطه ای بین عمق و دمای زمین وجود دارد
9- اگر سه کیلومتر به عمق زمین رویم دما چند درجه افزایش می یابد
10- ماگما چیست

11- ویژگی ماگما را بنویسید

12- تفاوت ماگما با سنگ های اطراف را بنویسید
13-سنگ آذرین شامل.............................و......................است
14- سنگ آذرین درونی(نویسنده پرهیزی) چگونه تشکیل می شود

15- سنگ آذرین بیرونی چگ.نه تشکیل می شود

16- چند سنگ آذرین درونی نام ببرید
17- دو سنگ آذرین بیرونی را نام ببرید
18-دو ویژگی گرانیت را نام ببرید
19- دو ویژگی گابرو را نام ببرید(نویسنده پرهیزی)
20-دو ویژگی بازالت را نام ببرید
21- دو ویژگی ریولیت را نام ببرید
22- از خرده سنگ های آذرین چه استفاده ای می شود
23- مهمترین تفاوت سنگ آذرین بیرونی و درونی چیست
24- چند کاربرد گرانیت و گابرو را بنویسید

25- از کدام گرانیت نباید در نمای ساختمان استفاده کرد دلیل چیست
26- چرا از گرانیت و گابرو در نمای ساختمان استفاده می کنند

27- فرسایش (نویسنده پرهیزی)چیست

28- لایه های رسوبی چگونه به وجود می آیند
29- مراحل تشکیل سنگ رسوبی را بنویسیید

30- چند درصد سطج زمین (نویسنده پرهیزی)از سنگ های رسوبی تشکیل می دهد
31- چرا سنگ های رسوبی را بیشتر از بقیه سنگ ها می بینیم
32- فراوان ترین سنگ های رسوبی در سطح زمین کدام است(نویسنده پرهیزی)
33- دو ویژگی سنگ های رسوبی دارند
34- دو سنگ رسوبی نام ببرید که در اثر انجام واکنش شیمیایی به وجود آمده است
35- سنگ رسوبی تبخیری چگونه به وجود می آیند

36- دو سنگ رسوبی تبخیری نام ببرید

37- زغال سنگ چگونه به وجود می آید
38- سنگ رسوبی آواری چگونه به وجود می آید

39- دو سنگ رسوبی آواری نام ببرید
40- تفاوت ماسه سنگ و کنگلومرا را بنویسید
41- اهمیت سنگ  های رسوبی(نویسنده پرهیزی) را بنویسید
42- از کدام سنگ های رسوبی(نویسنده پرهیزی)  در ساختمان سازی استفاده می شود
43- کاربرد ماسه سنگ را بنویسید
44- دو سنگ رسوبی برای بنایی را بنویسید(نویسنده پرهیزی)
45- چند عنصر فلزی از سنگ رسوبی استخراج می شود نام ببرید
46- نقش فسیل در سنگ رسوبی چیست
47- مراحل تشکیل آجر بنایی را بنویسید

48- اگر خشت خام و آجر را در آب بیندازیم چه روی می دهد

49- چه عاملی باعث تغییر خشت خام به آجر می شود
50- دو عامل دگرگونی سنگ ها را بنویسید
51- سنگ دگرگونی چیست

52- در فرایند دگرگونی سنگ ها گرما در چه حدی است
53-مرمر چگونه(نویسنده پرهیزی) به وجود می آید
54- گنیس چگونه به وجود می آید(تحقیق)
55- کوارتزیت سنگ دگرگون می باشد که از دگرگونی...................به وجود می آید(تحقیق)
56- استحکام سنگ دگرگون و رسوبی را مقایسه کنید
57- چه عواملی باعث استحکام سنگ دگرگون شده
58- کاربرد سنگ دگرگون را بنویسید
59- چرا از سنگ دگرگونی در ساختمان سازی و مجسمه سازی استفاده می شود
60- یک کاربرد سنگ مرمر را بنویسید
61- کاربرد گرافیت چیست
62- کانی گرافیت چگونه به وجود می آید
فصل 13(هوازدگی)
1-هوازدگی چیست
2- کوه ه های پیر چیست

3- کوههای جوان چیست

4- فرسایش کوه های (نویسنده پرهیزی)پیر و جوان را بنویسید
5- عوامل فرسایش را بنویسید

6- انواع هوازدگی چیست
7- هوازدگی فیزیکی چیست
8- عوامل موثر بر هوازدگی فیزیکی را بنویسید

9- وقتی آب یخ می زند حجم آن چه تغییری می کند
10- مراحل هوازدگی فیزیکی در هنگام انجماد آب چگونه است

11- گیاهان چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می شود
12- علت ورقه ورقه (نویسنده پرهیزی)شدن سنگ ها چیست

13- باد چگونه باعث هوازدگی می شود

14- پوسته تخم مرغ از جنس................است
15- کلسیم بی کربنات چگونه به وجود می آید معادله نوشتاری آن را بنویسید

16-غار آهکی چگونه به وجود می آید

17- هوازدگی شیمیایی چیست
18- آهن خالص در چه سنگهایی یافت می شود دلیل چیست

19- محاسن هوازدگی را بنویسید

20- معایب هوازدگی(نویسنده پرهیزی) را بنویسید

21- عوامل جابجایی سنگ ها را بنویسید

22- سنگ ها چگونه ریز می شود
23- در چه صورت سنگها گردتر است
24- نهشته ها(رسوبات) در دریا چگونه ته نشین می شوند
25- چرخه سنگ  چیست
26- عوامل چرخه سنگ را نام ببرید
27- سنگهای رسوبی آذرین و دگرگون چگونه به سنگ رسوبی تبدیل می شوند

28- سنگ دگرگون چگونه به سنگ آذرین بیرونی تبدیل می شود

29- سنگ دگرگون چگونه (نویسنده پرهیزی)به سنگ آذرین درونی تبدیل می شود

30- سنگ های آذرین و رسوبی چگونه دگرگون می شوند
فصل 13(نور)
1-چشمه نور چیست مثال بزنید
2- غیر منیر چیست مثال بزنید
3- چگونه اجسام غیر منیر را می بینیم
4- انواع چشمه نور را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید
5- باریکه نور چیست
6- پرتوی نور (نویسنده پرهیزی)چیست
7- هنگام کار با لیزر مدادی چه نکاتی را رعایت کنیم
8- نور چگونه منتشر می شود
9- چند مثال بزنید نور به خط راست منتشر می شود

10- جسم شفاف چیست با مثال

11- جسم نیمه شفاف چیست یا مثال

12- جسم کدر چیست با مثال

13- سایه چگونه (نویسنده پرهیزی)تشکیل می شود

14- توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می تواند دلیلی بر انتشار نور به خط راست باشد؟

15- خورشید گرفتگی چیست

16- نام دیگر خورشید گرفتگی چیست

17- خورشید گرفتگی (نویسنده پرهیزی)را با رسم شکل نشان دهید

18- ماه گرفتگی  چیست

19- نام دیگر ماه گرفتگی چیست
20- ماه گرفتگی (نویسنده پرهیزی)را با رسم شکل نشان دهید

21- خورشید گرفتگی بیشتر روی می دهد یا ماه گرفتگی چرا
22- در هنگام خورشید گرفتگی چه نکاتی را باید رعایت کنیم
23- بازتاب نور چیست
24- انواع بازتاب نور را بنویسید
25- بازتاب منظم را با رسم شکل نشان دهید

26- بازتاب نا منظم چیست
27- بازتاب  نامنظم (نویسنده پرهیزی)را با رسم شکل نشان دهید

28- زاویه تابش چیست

29- زاویه بازتاب چیست

30- قانون بازتاب نور را بنویسید

31- زاویه تابش 30 درجه است زاویه بازتاب چند درجه است

32- زاویه بازتاب 42 درجه است(نویسنده پرهیزی) زاویه بین پرتوی تابش و بازتابش چقدر است

33- زاویه تابش 70 درجه است زاویه بین پرتوی تابش و سطح آیینه چقدر است

34- اگر پرتوی تابش عمود بر سطح آیینه باشد زاویه تابش و بازناب چقدر است

35- اگر پرتوی تابش و بازتاب نسبت به سطح آیینه عمود بر  هم باشد زاویه تابش چقدر است

36- انواع آیینه ها را نام ببرید
37- منظور از تصویر مجازی چیست
38- منظور از تصاویر حقیقی (نویسنده پرهیزی)چیست
39- ویژگی های تصویر در آیینه تخت را بنویسید

40- ویژگی های تصویر در آیینه تخت را با رسم شکل نشان دهید

41- اگر فاصله بین جسم تا آیینه تخت 2 متر باشد فاصله جسم تا تصویر چقدر است
42- علی در فاصله دو متری از آیینه تخت قرار دارد و تابلویی در یک متری پشت سر او قرار دارد
الف فاصله تابلو تا تصویر تابلو چقدر است
ب:فاصله تابلو تا تصویر (نویسنده پرهیزی)علی چقدر است
ج:فاصله تصویر علی تا تصویر تابلو چقدر است
43- عدد 8771 در آیینه تخت تبدیل به چه عددی می شود
44- تصویر کلمه آرش در آیینه تخت....................می شود
45- ساعت عقربه ای 2:00    4:20     11:50     12:24در آیینه تخت به ترتیب به چه ساعتی تبدیل می شود

46- کاربرد آیینه تخت را بنویسید
47- انواع آیینه های کروی را نام ببرید
48- آیینه مقعر چیست با رسم شکل

49- کانون آیینه مقعر را چگونه مشخص می کنند
50- با رسم شکل کانون (نویسنده پرهیزی)آیینه مقعر را نشان دهید

51- منظور از فاصله کانونی چیست
52- زمانی که جسم در فاصله کانونی قرار دارد تصویر چه ویژگی هایی دارد(با رسم شکل)

53- زمانی که جسم روی کانون قرار می گیرد تصویر آن در کجا تشکیل می شود
54- زمانی که جسم بین کانون و مرکز ایینه قرار می گیرد تصویر چه ویژگی دارد(با رسم شکل)

55- نور خورشید وقتی به ایینه مقعر برخورد کند تصویر آن روی................می افتد
56- کاربرد آیینه (نویسنده پرهیزی)مقعر را بنویسید
57- آیینه محدب چیست
58- آیینه محدب را رسم و کانون مجازی را نشان دهید

59- ویژگی های تصویر در آیینه محدب را بنویسید

60- کاربرد آیینه محدب را نام ببرید
61- منظور از شکست نور چیست
62- هرگاه (نویسنده پرهیزی) پرتو های نور به طور عمود از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر شود چه می شود          (با رسم شکل)

63- عامل شکست نور چیست

64- وقتی  پرتو های نور از هوا وارد آب می شود  چه روی می دهد چه می شود با دلیل(با رسم شکل)

65- وقتی  (نویسنده پرهیزی)پرتو های نور ازشیشه وارد آب می شود  چه روی می دهد چه می شود با دلیل(با رسم شکل)

66- منشور چیست
67- منظور از پاشیدگی نور چیست
68-  طیف نور چیست
69- در طیف نور بیشترین شکست مربوط به رنگ.............و کمترین شکست مربوط به رنگ.................است
70- عدسی چیست
71- انواع(نویسنده پرهیزی) عدسی را نام ببرید
72-  عدسی محدب را رسم کنید و کانون را نشان دهید

73- چند کاربرد عدسی محدب را بنویسید
74- زمانی که  جسم در فاصله کانونی  قرار می گیرد تصویر چه ویژگی دارد
75- اگر نور خورشید به عدسی محدب برخورد کند تصویر آن روی..............میخورد
76- شباهت عدسی محدب و آیینه مقعر چیست
77- عدسی واگرا چیست
78- عدسی واگرا  و کانون مجازی  را با رسم شکل نشان دهید
79- کاربرد عدسی واگرا را بنویسید
80- ویژگی های عدسی واگرا را بنویسید

فصل 15(موج)
1-موج چیست
2-کاربرد امواج را بنویسید
3- آونگ ساده چیست
4- نوسانگر چیست
5- حرکت نوسانی چیست
6- چند حرکت نوسانی در زندگی را بنویسید
7- فرکانس(بسامد)چیست
8- یکای (نویسنده پرهیزی)اندازه گیری فرکانس چیست
9- نماد فرکانس.....................و نماد هرتز......................است
10- منظور از فرکانس 45 هرتز یعنی چه؟
11- منظور از دوره تناوب چیست
12- یکای اندازه گیری دوره چیست
13- نماد دوره...................و نماد یکای آن..............است
14- منظور از دوره تناوب 2 ثانیه یعنی چه
15- نوسانگری (نویسنده پرهیزی)در مدت 2 ثانیه 80 حرکت نوسانی انجام میدهد فرکانس و دوره را حساب کنید

16- نوسانگری در مدت 2 دقیقه 2400 نوسان انجام می دهد فرکانس و دوره چقدر است

17- چه رابطه ای (نویسنده پرهیزی)بین فرکانس و دوره وجود دارد
18- اگر دوره 05/ ثانیه باشد فرکانس را حساب کنید

19- اگر فرکانس 4 کیلو هرتز باشد دوره چقدر است

20- علت صدای وز وز  حشرات چیست
21- درچه صورت بسامد نوسان بیشتر است
22- با تند تر شدن(نویسنده پرهیزی) نوسان  فرکانس و دوره چه تغیییری می کند
23- منظور از تپ  های موجی چیست

24- تپ های موجی چگونه منتشر می شود

25- وقتی موج در طول (نویسنده پرهیزی)فنر منتشر می شود چه می شود

26- منظور از موج طولی چیست
27- منظور از موج عرضی چیست
28- چشمه موج چیست
29- سرعت موج چیست
30- سرعت انتشار موج در فنر به چه عواملی بستگی دارد
31- منظور از محیط مادی چیست
32- طول موج چیست
33- طول موج (نویسنده پرهیزی)را با رسم شکل نشان دهید

34- دامنه موج چیست با رسم شکل

35- ویژگی های موج را بنویسید

36- دیاپازون چیست و کاربرد آن را بنویسید

37- از کدام چشمه (نویسنده پرهیزی)موج برای دریافت انرژی استفاده می کنیم

38- وقتی موج در محیطی منتشر می شود چه می شود

39- صدای انسان چگونه تولید می شود

40- صدا چگونه تولید می شود
41- صدای موسیقی (نویسنده پرهیزی)چگونه ایجاد میشود
42- صداهای دور را به خوبی صداهای نزدیک نمی شنویم علت چیست
43- سرعت امواج صوتی در جامد مایع و گاز مقایسه کنید

44- در زمان قدیم برای شنیدن صدای پای اسب چه می کردند علت چیست
45- سونامی و موج را با هم مقایسه کنید
46- آیا صوت در خلاء منتشر (نویسنده پرهیزی)می شود
47- در چه صورت صدا زیر است
48- در چه صورت صدا بم است
49- گستره شنوایی انسان بین.....................تا.........................هرتز است
50- امواج صوتی به سه دسته تقسیم می شوند نام ببرید
51- فروصوت چیست
52- چه حیواناتی فروصوت (نویسنده پرهیزی)را می شنوند
53- فراصوت چیست
54- چه حیواناتی فراصوت را می شنوند
55- کاربرد فراصوت را بنویسید
56- موج مکانیکی چیست
57- موج الکترومغناطیسی  چیست
58- تفاوت امواج(نویسنده پرهیزی) مکانیکی و الکترمغناطیسی را بنویسید
59- طیف  الکترومغناطیسی چیست
60- موج رادیویی چیست
61- نور مرئی چیست
62- امواج الکترومغناطیسی از طول موج کم به زیاد را بنویسید

63- سرعت امواج الکترومغناطیسی چه تفاوتی با هم دارند
64- چه رابطه ای بین طول موج و فرکانس وجود دارد

65- طول موج (نویسنده پرهیزی)رنگ های مرئی را از زیاد به کم بنویسید

66- انرژی فرابنفش و ایکس را مقایسه کنید

67- کاربرد امواج گاما را بنویسید

68- کاربر امواج ایکس را بنویسید

69- کاربرد امواج فرا بنفش را بنویسید

70- کاربرد امواج مایکروویو را بنویسید

 

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 675
 • کل نظرات : 9
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 18
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 63
 • باردید دیروز : 13
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 137
 • بازدید ماه : 94
 • بازدید سال : 5,640
 • بازدید کلی : 294,698