loading...
علوم تجربی اهواز
نژادحسینی بازدید : 545 شنبه 08 فروردین 1394 نظرات (0)

سوالات فصل 1( تجربه و تفکر)
1-  علم چیست؟

2- مهمترین نکته در علم چیست؟

3- فناوری را تعریف کنید.

4- علوم تجربی به چهار شاخه تقسیم میشود نام ببرید.

5- علم شیمی را تعریف کنید.

6- علم فیزیک را تعریف کنید.

7- علم زمین شناسی را تعریف کنید.

8- علم زیست شناسی را تعریف کنید.

9- اتانول چیست؟ چند ویژگی آن را بنویسید.

10- سدیم کلرید چیست ؟چند ویژگی آن را بنویسید.

11- چند ماده نامحلول در آب را نام ببرید.

12- سرما و گرما چه اثری بر حل شدن مواد در آب دارد؟
13- منظور از سوخت فسیلی چیست؟

14 یک عیب و یک فایده سوخت فسیلی را بنویسید.

15-پهباد چیست؟

16- منظور از زیست فناوری چیست؟

17- علوم چگونه توسعه یافته است؟

18- سوخت فسیلی چیست؟
19- جنس سد کرخه چیست؟

سوالات فصل 2  (  اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن)
1- یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات را نام ببرید.

2- اندازه گیری چه کمکی به ما می کند؟

3- یکا چیست و نام دیگر آن چیست؟

4- منظور از استاندارد چیست؟

5- مزیت یکای استاندارد چیست؟
6- جرم را تعریف کنید.

7- یکای اندازه گیری جرم چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
8- چه رابطه ای بین گرم و کیلوگرم وجود دارد؟

9- نماد کیلوگرم......................و نماد گرم......................است.
10- 7 کیلوگرم چند گرم است؟

11- 25 گرم چند کیلوگرم است؟

12- وسیله اندازه گیری جرم چیست؟

13- وزن را تعریف کنید.

14- یکای اندازه گیری وزن یا نیرو.................و نماد آن..................است.
15- وسیله اندازه گیری وزن...................است.
16- مقدار کشیدگی یک فنر در نیرو سنج به چه عواملی بستگی دارد؟

17- هر نیوتون در سطح زمین چند گرم است؟
18- فرمول وزن را بنویسید.

19-یکا و نماد شدت جاذبه را بنویسید.
20- شدت جاذبه در سطح زمین.....................در ماه...................و در مریخ......................است.
21- علی 40 کیلوگرم جرم دارد وزن او روی سطح زمین چقدر است؟

22- وزن یک جسم روی زمین 5 نیوتون است این جسم چند گرم است.؟

23- یک جسم 20 کیلوگرم است وزن این جسم در کره ماه و مریخ و زمین را حساب کنید.

24- جرم جسمی در یک سیاره 50 کیلوگرم و وزن آن 300 نیوتون است شدت جاذبه این سیاره چقدر است؟

25- منظور از طول یک جسم چیست؟

26- یکای اندازه گیری طول و نماد آنها را بنویسید.

27- چه رابطه ای بین متر و کیلومتر وجود دارد؟

28- چه رابطه ای بین متر و سانتی متر وجود دارد؟

29 – چه رابطه ای بین سانتی متر و کیلومتر وجود دارد؟

30 –چه رابطه ای بین سانتی متر و میلی متر وجود دارد.؟

31- 7 کیلومتر چند متر است؟

32- 8کیلومتر چند سانتیمتر است؟

33- 6 متر چند کیلومتر است؟

34- 25 سانتیمتر چند کیلومتر است؟

35- 3 سانتی متر چند میلیمتر است؟

36- 2 کیلومتر چند میلی متر است؟
37- 4 میلیمتر چند سانتی متر و چند متر است؟(نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

38- چه رابطه ای بین اینچ و سانتیمتر وجود دارد؟

39- 5 اینچ چند سانتی متر است؟

40- طول خط کش معمولی چگونه درجه بندی شده اند.؟

41- هنگام اندازه گیری طول یک جسم با خط کش به چه نکاتی توجه کنیم.؟

42-یکا ونماد سطح را بنویسید.

43- 2 متر مربع چند سانتیمتر مربع است؟
44- 5 سانتیمتر مربع چند متر مربع است؟
45- حجم را تعریف کنید.

46- یکا و نمادهای اندازه گیری حجم را بنویسید؟

47 – ابعاد یک آجر به ترتیب 4و5و2 سانتی متر است حجم آن چقدر است؟

48- برای حجم مایعات از چه یکایی استفاده می کنیم؟

49- نام های دیگر سانتیمتر مکعب را بنویسید.

50 – یک لیتر برابر چه حجمی است؟
51- رابطه بین لیتر و سی سی را بنویسید؟
52- 6 سانتی متر مکعب چند لیتر است؟

53- 7 میلی لیتر چند سانتیمتر مکعب است ؟برای جواب خود دلیل بیاورید.

54- برای اندازه گیری حجم یک مایع از چه وسیله ای استفاده می کنیم.؟

55- چگونه حجم یک سنگ یا تخم مرغ که شکل هندسی منظمی ندارند را اندازه میگیرند؟

56- چگالی را تعریف کنید

57- یکا و نمادهای چگالی را بنویسید. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

58- فرمول چگالی را بنویسید.

59- جسمی به جرم 30 کیلوگرم حجمی برابر 5 متر مکعب دارد چگالی آن را حساب کنید.

60- با توجه به جدول چگالی صفحه 17چگالی سه جامد فلز را با هم مقایسه کنید؟

61- به چه دلیل یخ روی آب قرار می گیرد و آهن به زیر آب می رود؟

62- جرم یک جسم 700 گرم است آن را به درون استوانه مدرج می اندازد که 400 سی سی آب دارد سطح آب در استوانه مدرج به 500 سی سی می رسد چگالی این جسم چقدر است؟

63- یکای اندازه گیری زمان را بنویسد.
64- یک ساعت ...........دقیقه و یک دقیقه...........ثانیه است و یک دقیقه.......ساعت و یک ثانیه...........ساعت است.
65- یک ساعت چند ثانیه است ؟

66- یک شبانه روز چند ساعت چند دقیقه و چند ثانیه است؟

67- یک سال عادی چند روز و چند ساعت است؟

68- یک قرن چند سال است؟
فصل 3(اتم ها و الفبای آن)
1-  ماده چیست؟

2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟

3- اتم چیست؟

4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید.

5- ترکیب را تعریف کنید؟

6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.(نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

7- ویژگی های جامدات را بنویسید.

8- ویژگی های مایعات را بنویسید.

9- ویژگی های گازها را بنویسید.

10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد.

11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد.

12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید.
13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید.

14- چند عنصر فلز را نام ببرید.

15- چند عنصر نافلز را نام ببرید.

16- مولکول چیست.

17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند.

18- چند ویژگی کلر را بنویسید.

19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل)

21-7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل)

22- چند ویژگی جیوه را بنویسید.

23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟

25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟

26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟

27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد.
28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید.

29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است.
30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟
31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟
32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟

33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند.

34- انبساط را تعریف کنید.

35- انقباض را تعریف کنید.

36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید.

38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید.

39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید.

40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب)

41-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس)

42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید.

43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟

44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟

46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟

47- ذوب را تعریف کنید با مثال.

48- انجماد را تعریف کنید با مثال.

49- تبخیر را تعریف کنید با مثال.
50-میعان را تعریف کنید با مثال.

51-فرازش را تعریف کنید با مثال. (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

52- چگالش را تعریف کنید با مثال.

53- نام علمی آهک چیست؟
54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید.

55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید.

56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

فصل 4(  مواد پیرامون ما)
1-گوگرد در کجا یافت می شود؟

2- طلای خالص کجا یافت می شود؟

3- الماس در کجا یافت می شود؟

4- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟

5- چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.
6- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند.
7- شیشه از.....................و سیمان از.....................و پلاستیک از.....................ساخته می شودو

8- کاغذ از چه موادی درست شده است؟(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

9-  چند ویژگی مس را بنویسید.

10- برای بیان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟

11- منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چیست؟

12- الماس سخت تر است یا شیشه؟ دلیل بیاورید (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

13- ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دلیل

14- کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دلیل

15- منظور از انعطاف پذیری یک ماده چیست؟

16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟

17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟

18- منظور از چکش خواری چیست؟

19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟

20- منظور از استحکام یک ماده چیست؟

21- استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنید.

22- چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟

23- چگالی آلمینیوم - طلا -  فولاد- سرب را با هم مقایسه کنید

24- چگالی فلز بیشتر است یا نافلز؟

25- در ساخت تایر ماشین از رشته های.......................استفاده می کنیم
26- در بدنه هواپیما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟

27- ویژگی های آهن را بنویسید.

28- چند ویژگی فولاد را بنویسید.

29- چند ویژگی طلا را بنویسید.

30-  چند ویژگی شیشه را بنویسید.

31- چکش خواری طلا چه کمکی به آن می کند؟
32- آلمینیوم و فولاد را با هم مقایسه کنید.

33- هنگام ساختن وسایل به چه چیزهایی باید توجه کرد.(نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

34- هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید
راکت تنیس                                             بدنه و در یخچال
قابلمه دسته دار                                         تایر اتوموبیل
کلاه ایمنی
35- علت اضافه کردن آهک به گل چیست؟

36- چند ویژگی کربن را بنویسید.

37- نرمی کربن چه مشکلی را  ایجاد می کند؟

38- برای سخت شدن کربن چه می کنند؟

39- چگونه می توان خواص فلزها را تغییر داد؟

40- تغییر خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟

41- آلیاژ را تعریف کنید.

42- آلیاژ را چگونه تهیه می کنند.

43- فولاد از چه موادی درست شده؟

44- چدن از چه ماده ای درست شده؟

45- تفاوت فولاد و آهن را بنویسید.

46- تفاوت چدن و آهن را بنویسید.

47- برنز از چه موادی درست شده؟

48- مفرغ از چه موادی درست شده؟

49-یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسید.

50- یک تفاوت مس و برنز را بنویسید.

50- چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد.
چدن                                      برنز
فولاد                                      مفرغ
51- منظور از مواد هوشمند چیست؟

52- چند وسیله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

53- علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چیست؟
54- علت استفاده لاستیک در تایر چیست؟

55- علت استفاده از پلاستیک در چراغ های خطر خودرو چیست؟

56- علت استفاده از نوار لاستیکی در برف پاک کن چیست؟

57- آیا از طلای خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا

58- برای ساختن سیم انتقال برق فشار قوی از.......................و.......................استفاده می کنیم.
59- چند دلیل استفاده از آلمینیوم در ساخت سیم انتقال برق بنویسید.

60- چرا سیم های برق فشار قوی را فقط از آلمینیوم ویا فولاد نمی سازند.
فصل 5 (از معدن تا خانه)
1-در معدن ها چه چیزی  یافت می شود؟

2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.
3- چند کاربرد معدن را بنویسید.

4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد.
5- برای دستیابی به فلز آهن چه باید کرد؟

6- مراحل تبدیل اکسید آهن به آهن را بنویسید.

7- مراحل استخراج فلز آهن را بنویسید.

8- زغال کک چیست؟

9-معادله نوشناری تولید آهن  از اکسید آهن را بنویسید.

10- چرا نمی توان برای ساخت قاشق و چنگال از آهن خالص استفاده کرد؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

11- برای  ساخت قاشق و چنگال از...................استفاده می کنیم که مخلوط.............و..............است.

12- برای ساخت میلگرد و تیر آهن از آلیاژ.................و.....................استفاده می کنیم.
13- یک قاشق و چنگال مخلوطی از مواد زیر است علت کاربرد هر کدام را بنویسید.
آهن                                         نقره                                  کروم و نیکل
چوب یا پلاستیک                      چسب
14- استفاده همزمان از......................و.....................در ساختمان باعث استحکام ساختمان می شود.
15- چند کاربرد بتن را بنویسید

16- ماده اولیه تولید سیمان....................است
17- سیمان مخلوطی از................و.........است
18- یکی از کاربردهای مخلوط آب آهک را بنویسید
19- معادله نوشتاری تولید آهک از سنگ آهک را  بنویسید

20- از کجا می فهمیم آب آهک خاصیت اسیدی دارد یا نه؟

21- افزوده کردن.......................به لعاب سبب تولید رنگ سبز به ظروف آشپزخانه می شود
22- بشقاب چینی از................................و....................و لیوان شیشه ای از.....................ساخته شده
23- خاک رس برای تهیه.......................و........................کاربرد دارد
24- مراحل تبدیل خاک رس به ظروف سفالی را بنویسید

25- در تولید ظروف سفالی رنگی از اکسید......................و.............و...................و.............استفاده میکنیم
26- مراحل تهیه شیشه را بنویسید

27- چگونه یک جام شیشه ای را به شکل های مختلف در می آورند

28- برای حفاظت از منابع طبیعی سه راه وجود دارد نام ببرید (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

29-بازیافت مواد چه کمکی به طبیعت می کند

30-بازیافت مواد چه تاثیری بر آلودگی هوا دارد

31-بازیافت زباله چه تاثیری در نگه داری منابع طبیعی برای نسل آینده دارد
32- بازیافت آلمینیوم –آهن-کاغذ را با هم مقایسه کنید

فصل 6(سفر آب روی زمین)
1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد
2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟
3- آب کره چیست؟

4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟

5-با توجه به نمودار صفحه      97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستند
6-از بین آبهای شیرین بیشترین آن در..........................و بعد از آن در......................و کمتر از همه  در..................قرار دارد
7- ابرها چگونه تشکیل می شود؟

8- بارش چگونه به وجود می آید؟

9- بارش به چه صورت هایی وجود دارد؟

10- انواع ابرها را نام ببرید(تحقیق)؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

11- تگرگ چگونه به وجود می آید؟
12- برف چگونه به وجود می آید؟

13- هواشناسی چیست؟
14- ابرها چگونه بارور می شوند؟
15- منظور از بارش مصنوعی چیست؟

16- پس از بارش آب ها به چه صورت در می آیند؟

17- منظور از آب جاری چیست؟

18- حوضه آبریز چیست؟

19- مقدار آب رودخانه در یک حوضه آبریز به چه عواملی بستگی دارد؟

20- هدف از احداث سد چیست؟

21- تبدیلات انرژی آب پشت سد تا ایجاد برق را بنویسید؟

22- مخروط افکنه چگونه تشکیل می شود؟

23- اهمیت مخروط افکنه را بنویسید؟

24- آبشار یا تنداب چیست؟

25- علت تشکیل آبشار چیست؟

26- سرعت آب رودخانه ها به چه عواملی بستگی دارد؟

27- در چه صورت مسیر رود مستقیم است؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)
28- در چه صورت مسیر رود پر پیچ و خم است؟

29- آبدهی رود را تعریف کنید

30- فرمول آبدهی رود را بنویسید

31- اگر سرعت رود 3 متر بر ثانیه و سطح مقطع آن 20 متر مربع باشد آبدهی رود چقدر است؟

32- اگر آبدهی رود 6 متر مکعب بر ثانیه و سطح مقطع آن 2 متر بر ثانیه باشد سرعت رود چقدر است

33- مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه ها را بنویسید

34- آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد؟

35- دریاچه ر اتعریف کنید

36- دریاچه ها از چه نظر اهمیت دارند؟

37- بزرگترین دریاچه جهان.........................نام دارد
38- انواع دریاچه ها را نام ببرید

39 – علت تشکیل دریاچه خزر چیست؟

40- علت تشکیل دریاچه ارومیه چیست؟
41- دریاچه خزر در چه استان هایی قرار دارد؟
42- دریاچه....................در اردبیل قرار دارد که علت تشکیل آن.................................است.
43- غار علیصدر در استان................قرار دارد که علت تشکیل آن............................................است

44- علت های  ایجاد دریاچه مصنوعی چیست؟ برای هر کدام مثالی بزنید

45- سیاره زمین از فضا به چه رنگی دیده می شود علت آن چیست؟

46- شکل سواحل دریا به چه صورت هایی دیده می شود؟

47- در چه صورت ساحل هموار و ماسه ای است؟

48- در چه صورت سواحل صخره ای و پرتگاهی است؟

49- حرکت آب دریا به چه صورت هایی است؟

50- موج آب چیست؟ (نویسنده پرهیزی دبیر مدرسه تیزهوشان و رازی شیراز)

51- موج دریا چه تاثیری بر ساحل دارد؟

52- سونامی یا آبتاز چیست؟

53- جریان دریایی چیست؟

54- دو علت جریان دریایی را نام ببرید؟ برای هر کدام مثالی بزنید

55- جزر چیست؟

56- مد چیست؟

57- علت جزر و مد چیست؟

58- کاربرد جزر و مد را بنویسید؟

59- یخچال طبیعی چیست؟

60- انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید.

61- ضخامت کدام یخچال بیشتر است؟

فصل 7(سفر آب درون زمین)
1-منظور از آب زیرزمینی چیست؟

2- رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بنویسید
3- یکی از عوامل موثر در ویژگی خاک را بنویسید

4- ماسه و رس را  با هم مقایسه کنید

5- منظور از قابلیت نفوذپذیری چیست

6- سه عامل موثر بر نفوذ آب به داخل زمین را بنویسید

7- زمین های که نفوذ پذیری زیاد دارند برای کشاورزی مناسب نیستند دلیل چیست

8- سرعت حرکت آب زیرزمینی در سال چقدر است

9- جهت حرکت آب زیرزمینی چگونه است

10- سرعت حرکت آب زیرزمینی به چه عواملی بستگی دارد

11- غار چگونه به وجود می آید

12- آبرفت چیست
13- به چه دلیل آبرفت ها برای تشکیل آب زیزمینی مناسب است

14- آیا خاک رس برای ذخیره آب زیرزمینی مناسب است؟

15- منظور از منطقه اشباع چیست

16- سطح ایستابی چیست
17- چه رابطه ای بین عمق چاه و سطح ایستابی وجود دارد

18- عمق چاه به چه ع.املی بستگی دارد

19-عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد

20- برای تامین آب مصرفی از آبهای....................و......................استفاده می کنیم

21- آبخوان چیست

22- انواع سفره آب زیرزمینی را نام ببرید

23- منظور ازسفره آب زیرزمینی آزاد چیست و بیشتر در کجا قرار دارد

24- آب موجود در آبخوان آزاد از چه طریق قابل بهره برداری است

25- چشمه چگونه به وجود می آید؟

26- چشمه آب گرم در کجا وجود دارد؟

27- برداشت بی رویه از آب زیرزمینی چه مشکلاتی را به وجود می آورد

28- آبخوان تحت فشار در کجا تشکیل می شود؟

29- ویژگی آبهای زیرزمینی را بنویسید

30- مهمترین املاح موجود در آب زیرزمینی ....................و......................هستند
31- منظور از آب سخت چیست؟

32- قنات چیست و بیشتر در چه مکانی از آن استفاده می شود

33- چرخه آب چیست

34- انرژی موجود در چرخه آب از ..................................... تامین می شود

فصل8( کار و انرژی و تبدیل انرژی)
1-انرژی را تعریف کنید

2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید

5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید

6- در هرمورد اثر نیرو را بنویسید
الف)ماشین در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار میدهیم
ب)وقتی فنر را می کشیم
ج)وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم
د)وقتی فوتبالیست برای پنالتی  به توپ ضربه می زند
ه)وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم
7- وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد

8- وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم  بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد

9- در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد

10- علی میخواهد جعبه سنگینی را  بلند کند ولی نمی تواند
آیا انرژی و نیرو مصرف کرده است؟        آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید
11- فرمول کار را بنویسید

12- جسمی را با نیروی50 نیوتون را 4 متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟

13- برای بالا بردن جسمی به جرم 10 کیلوگرم 2500 ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه ارتفاعی بالا می رود

14- سامان 2 کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را 400 سانتی متر جابجا کند جرم سامان چقدر است؟

15- اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک ماشین نصف شود و مقدار جابجایی ماشین 4 برابر شود مقدار کار انجام شده چقدر است؟

16- دانش آموزی کتابی به وزن 4 نیوتن را با نیروی 2 نیوتنی روی میز به انداره 2 متر می کشد کار نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟

17- شکل های مختلف انرژی را بنویسید  و برای هر کدام مثال بزنید

18- در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی روی می دهد
استارت خودرو                         ماشین لباسشویی                     میکروفون
کرم شب تاب                          سوختن چوب                          بلندگو
موتور ماشین                          باتری معمولی                          بخاری برقی
ژنراتور(دینام)                         بخاری نفتی                            غذاسازی گیاهان
19- انرژی جنبشی چیست؟
20- انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد

21- اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

22- یک ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر ثابت حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

23- فرمول انرژی جنبشی را بنویسید

24- جسمی به جرم 20 کیلوگرم با سرعت 4 متر بر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را حساب کنید

25- انرژی پتانسیل را تعریف کنید

26- شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید

27- منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست
28- وقتی از کوه بالا میرویم انرژی..............به..............تبدیل می شود
29- وقتی از کوه پایین می آییم انرژی........................به........................تبدیل می شود

30 رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟
31- انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟

32- فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید

33- جسمی به وزن 50 نیوتون در ارتفاع 6 متری قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید

34- توپی به جرم 2 کیلوگرم را در ارتفاع 600 سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل گرانشی را حساب کنید

35- شخصی به جرم 60 کیلوگرم از 30 پله بالا می رود اگر ارتفاع هر پله 15 سانتیمتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟

36- شخصی 20 کیلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع 40 متری بالا می رود جرم این شخص چقدر است؟

37- منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟

38- منظور از پتانسیل کشسانی چیست

39- وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی.................به..................تبدیل می شود
40- وقتی فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژی..................به.................تبدیل می شود
41- وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی...................به......................تبدیل می شود
42- وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی......................به.....................تبدیل می شود
43- یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد
1-هنگامی که دونده می دود
2- هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند
3- وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید
4- وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند

44- تاندون یا زردپی چیست و بزرگترین آن چه نام دارد

45- وظیفه تاندون آشیل چیست؟

46-وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید

47- وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند

48- قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید

49- بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد

50- بدن انسان از طریق......................انرژی خود را به دست می آورد
51- انرژی شیمیایی را تعریف کنید

52- یکای انرژی شیمیایی چیست؟
53- منظور از کیلوژول بر گرم چیست

54- منظور از انرژی موجود در روغن نباتی 2/32کیلوژول بر گرم است چیست؟

55- چه رابطه ای بین ژول و کیلو کالری وجود دارد؟

56- 10 کیلو کالری چند ژول است؟

57- منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟

58- آهنگ مصرف انرژی در بدن 16 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟

فصل9(منابع انرژی)
1-منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید

2- انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود

3- انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود
4- دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است

5- انواع سوخت ها را بنویسید

6- بیشترین انرژی ما را...................با...............درصد و بعد از آن..............با...............درصد و..................با..............درصد و بقیه را .........................و...................تشکیل میدهد
7- سه نوع سوخت فسیلی را نام ببرید

8- سوخت فسیلی...............درصد و سوخت هسته ای...........درصد انرژی ما را فراهم می کند
9- استفاده زیاد از سوخت فسیلی چه مشکلاتی را ایجاد می کند؟
10- منظور از انرژی تجدید ناپذیر چیست؟

11- چند انرژی تجدید ناپذیر را نام ببرید

12- سوخت فسیلی چگونه تشکیل می شود

13- نفت خام  و گاز چگونه تشکیل می شود

14- زغال سنگ  چگونه تشکیل می شود

15-سوخت فسیلی چه اثری دمای کره زمین دارد علت آن چیست؟

16-سوخت هسته ای چگونه گرما تولید می کند

17- منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟

18- چند انرژی تجدید پذیر را نام ببرید

19- انرژی خورشید چگونه به زمین می رسد؟

20- وظیفه صفحه خورشیدی چیست؟
21- نیروگاه خورشیدی چگونه کار می کند

22-صفحه خورشیدی در چه وسایلی وجود دارد؟

23- وظیفه آبگرمکن خورشیدی چیست؟

24- انرژی مورد نیاز ایستگاه بین المللی فضایی چگونه تامین می شود

25- باد چیست

26- چند کاربرد آسیاب بادی را بنویسید

27- وظیفه توربین بادی چیست

28-مراحل تولید انرژی الکتریکی به وسیله توربین بادی را بنویسید

29-وقتی باد بر سطح آب می وزد چه تبدیل انرژی روی می دهد

30- موج دریا چگونه به وجود می آید

31- درچه صورت موج دریا یزرگتر است

32- برای مهار انرژی ذخیره شده در موج دریا از چه وسیله ای استفاده می کنیم

33- انرژی برق آبی یا هیدرولیک چیست؟

34- انرژی پتانسیل گرانش آب توسط..................و.......................تبدیل به انرژی الکتریکی می
شود

35- پاک ترین روش تولید برق کدام است

36- چگونگی تبدیل انرژی آب پشت سد به انرژی الکتریکی را بنویسید

37-منظور از انرژی زمین گرمایی چیست؟

38- چند دلیل بیاورید که انرژی گرمایی زمین را ثابت کند

39- چند کاربرد انرژی زمین گرمایی را بنویسید

40- در کدام مناطق ایران  از انرژی  زمین گرمایی استفاده می کنند

41- چگونه از انرژی زمین گرمایی استفاده می شود

42- انرژی خورشید از طریق......................در گیاهان ذخیره می شود

43- پسماند چیست

44-منظور از شرایط هوازی و بی هوازی چیست

45- زیست گاز چیست؟

46-چند کاربرد زیست گاز را بنویسید

47- کامپوست چیست

48-مراحل تبدیل سوخت زیستی به گاز را بنویسید

49- دو مزیت کاربرد گاز طبیعی به جای دیگر منابع تجدید پذیر چیست؟

50- دو عیب گاز طبیعی را بنویسید.

فصل 10|(گرما و مصرق بهینه انرژی)
1-دمای سیاره زهره و مریخ را با زمین مقایسه کنید

2- نام دیگر سیاره زهره..................و نام دیگر مریخ..................است
3-جستجویی وجود حیات در سیارات دیگر بستگی به چه چیزی دارد

4- پوشش و رنگ لباس مناطق سردسیر و گرمسیر را مقایسه کنید

5- عایق بندی ساختمان مناطق گرمسیر و سردسیر را مقایسه کنید

6- چه رابطه ای بین دما و گرما وجود دارد

7- دماسنج را تعریف کنید(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)oloom222.blogfa.com

8- قسمت های مختلف یک دماسنج را نام ببرید

9- رایج ترین دماسنج ها چه نام دارد

10- دماسنج چگونه کار می کند

11- ویژگی لوله دماسنج را بنویسید

12= برای درجه بندی دماسنج چه کنیم

13-در ساحل دریا آب در درمای..................یخ می زند و در دمای........................می جوشد
14- برای اندازه گیری دمای بدن انسان از.........................یا........................استفاده می کنیم
15- دماسنج نواری چیست؟

16- دمای بدن انسان در حالت عادی...........................درجه سانتیگراد است
17- دمای بدن انسان بین..........................تا.............................میتواند تغییر کند
18- منظور ا دمای تعادل چیست؟ با رسم شکل نشان دهید

19- برای خواندن دمای دماسنج چه کنیم

20- گرمترین و سردترین نقطه زمین در کجا قرار دارد(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

21- گرما ر اتعریف کنید
22- وقتی میخ داغی را در داخل آب سرد بیندازیم چه روی می دهد

23-وقتی ظرف غذا را روی اجاق قرار دهیم چه روی می دهد

24- گرما همیشه از جسم...............به.......................منتقل می شود
25- چرا وقتی ظرف را روی شعله قرار می دهیم آب گرم می شود

26- راه های انتقال گرما را بنویسید

27- چگونگی انتقال گرما به روش رسانش را تعریف کنید

28- منظور از رسانای گرمایی چیست؟ چند مثال بزنید

29- منظور از نارسانا یا عایق چیست؟ چند مثال بزنید
30-  رسانایی مواد مختلف را با هم مقایسه کنید

31- رسانایی گرمایی سه فلز مس آهن . آلمینیوم را مقایسه کنید

32-یک ویژگی پشم شیشه و فایبر گلاس چیست؟

33- وجود هوا در لابه لای پشم و پر چه اثری بر میزان رسانایی گرمایی دارد

34- چرا پرندگان در هوای سرد خود را باد می کنند
35- همرفت را تعریف کنید

36- جریان همرفتی در چه موادی صورت می گیرد

37- دو علت جریان همرفتی چیست

38 – چگالی هوای گرم و سرد را با هم مقایسه کنید

39- هوای سقف اتاق گرمتر است یا کف آن دلیل بیاورید

40- هوای  اتاق زیرزمین خنک تر از بقیه قسمت ها است  دلیل چیست

41- کولر را در کجای اتاق نصب می کنند چرا؟

42- انتقال گرما به روش همرفت را توضیح دهید

43- جریان همرفتی را در هنگام جوشیدن آب توضیح دهید
44- باد چگونه تولید می شود

45- در کنار ساحل دریا هستید در روز مسیر جهت باد از چه جهتی است در شب چطور برای هر کدام دلیل بیاورید

46- اگر در روز آتش روشن کنید جهت حرکت دود به چه سمتی است با دلیل

47- اگر در شب آتش روشن کنید جهت حرکت دود به چه سمتی است با دلیل(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

48- بخاری یا شوفاژ چگونه هوا را گرم میکند

49- تفاوت رسانایی و همرفت را بنویسید

50- منظور از تابش گرمایی چیست؟

51- تفاوت انتقال گرما به روش تابش با رسانایی و همرفت را بنویسید

52- مقدار انرژی تابشی یک جسم به چه عواملی  بستگی دارد

53-دمای جسم چه تاثیری بر تابش گرمایی دارد

54- رنگ جسم چه تاثیری بر تابش گرمایی دارد

55- رنگ.......................بیشترین تابش گرمایی بیشترین جذب و کمترین بازتاب را دارد
56- رنگ.....................کمترین  تابش گرمایی کمترین جذب گرما و بیشترین بازتاب را دارد
57- آسفالت و آیینه را در نظر بگیرید اگر هر دو را در معرض افتاب قرار دهیم کدام بیشتر و کدام کمتر گرم می شود با دلیل

58- سامانه خنک کننده ماشین چه کمکی به ماشین می کند

59- شکل رادیاتور ماشین را چگونه می سازند دلیل چیست
60- نقش فن خنک کننده در ماشین چیست(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

61- دمای اتاق در حالت عادی......................درجه سانتیگراد است

62- راه های هدر رفتن گرما در اتاق را بنویسید

63- راه های جلوگیری از هدر رفتن گرما در اتاق را بنویسید

64- پنجره دو جداره چگونه از هدر رفتن گرما جلوگیری می کند

65- قسمت های مختلف یک فلاسک خلاء را بنویسید

66-یک کاربرد فلاسک خلاء را بنویسید این کار را چگونه انجام می دهد

فصل 11 (سلول)
1-چند ویژگی مشترک جانداران را بنویسید

2- سلول را تعریف کنید

3-  چند نوع سلول بدن را بنویسید و وظیفه آنها را بنویسید

4- درازترین سلول بدن را نام ببرید

5- تفاوت سلول عصبی را با بقیه سلولها را بنویسید

6- قسمت های مختلف یک سلول را نام ببرید

7- غشاء پلاسمایی را تعریف کنید

8- دو وظیفه غشاء پلاسمایی را بنویسید

8- غشاء پلاسمایی نفوذ پذیری انتخابی دارد این جمله یعنی چه؟

9- نام علمی چربی.......................ونام علمی قند..............................است
10- بیشتر ساختمان غشاء  پلاسمایی را......................تشکیل می دهد و بقیه را................و........................تشکیل می دهد
11-  سیتوپلاسم چیست

12- قسمت های مختلف سیتو پلاسم را نام ببرید(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

13- منظور از اندامک درو سیتوپلاسم چیست

14- وظیفه هسته سلول را بنویسید

15- سلولها بر اساس وضعیت هسته به دو گروه تقسیم می شوند نام ببرید

16- پروکاریوت را تعریف کنید با مثال

17- یوکاریوت را تعریف کنید با مثال

18- وظیفه میتوکندری را بنویسید

19- وظیفه ریبوزوم چیست

20- وظیفه واکویول چیست

21- وظیفه جسم گلژی را بنویسید

22- دیواره سلولی چیست

23- کلروپلاست چیست

24- تفاوت سلولهای جانوری و گیاهی را بنویسید

25- چند جاندار تک سلولی را نام ببرید(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)
26- ویژگی تک سلولی ها را بنویسید

27- نام دیگر پرسلولی.....................می باشد
28- ویژگی پرسلولی ها را بنویسید

29- چه رابطه ای بین شکل سلولها و نوع کار سلول وجود دارد

30- چرا سلول های خونی گرد هستند

31- چرا سلولهای عصبی دراز و کشیده هستند

32- شکل سلولهای در مویرگ چگونه است با دلیل

33- وظیفه آوند در گیاهان را بنویسید

34- سلول های آوند به چه شکلی هستند

35- بافت را تعریف کنید

36- چهار بافت اصلی را نام ببرید
37- اندام را تعریف کنید چند مثال بزنید

38- دستگاه را تعریف کنید
39- دستگاه های بدن را نام ببرید

40- از اجتماع دستگاه بدن.........................به وجود می آید

فصل 12( سفره سلامت)
1-چند نقش غذا در بدن را نام ببرید

2- کارهایی که غذا در بدن ما انجام می دهد به........................آنها بستگی دارد
3- چند مواد مغذی مهم در خوراکی ها را نام ببرید

4- کربوهیدرات چیست

5- دو گروه کربو هیدرات نام ببرید

6- گلوکوز چیست

7- گلوکور چگونه ساخته می شود

8- نشاسته چیست

9- نشاسته چگونه ساخته می  شود

10- تفاوت نشاسته و گلوکوز چیست؟

11- دو ویژگی کربوهیدرات ساده را بنویسید(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

12- سلولوز چیست

13- یک شباهت و یک تفاوت نشاسته و سلولوز را بنویسید

14- چه غذاهایی سلولوز دارند

15- خوردن سلولوز چه کمکی به بدن می کند

16- قندی که می خوریم از گیاه..................و شکر از ........................ساخته شده
17- چند نقش چربی در بدن را بنویسید

18-  مصرف چربی زیاد چه ضرری برای بدن دارد

19- انرژی زایی چربی و قند را مقایسه کنید

20- بافت چربی چیست

21- انواع چربی ها را نام ببرید
22- ویژگی چربی های مایع را بنویسید

23- ویژگی چربی های جامد را بنویسید

24- به چه دلیل باید در مصرف چربی جامد صرفه جویی کنیم

25- چند چربی گیاهی را نام ببرید

26- چند چربی جانوری را نام ببرید

27- ازبین چربی جانوری و گیاهی کدام مفید تر است
28-ورزش چه کمکی به ماهیچه ها می کند
29- کوهان شتر از چه ماده ای درست شده و چه کمکی به شتر می کند

30- برای ساخت بافت ماهیچه ای به..................نیاز داریم
31- جنس تار عنکبوت پر پرندگان ومو...................است
32- نقش پروتئین دربدن را بنویسید

32-چند پروتیئن گیاهی را نام ببرید

33- چند پروتیئن جانوری را نام ببرید

34-آمینو اسید چیست و تعداد آن چند عدد است

35-دو راه ساخته شدن آمینو اسیدها را بنویسید

36- منظور از آمینو اسیدهای ضروری چیست

37- محل ورود پروتئین به سلول را توضیح دهید

38- چند ماده غذایی نام ببرید که آمینو اسید ضروری دارد

39- افرادی که غذای جانوری نمی خورند دارای چه مشکلاتی می شوند

40- گیاهخواران در برنامه غدایی خود چه نکاتی را باید رعایت کنند

41- نقش ویتامین در بدن را بنویسید
42- ویتامین ها به دو گروه بزرگ تقسیم میشوند نام ببرید

43- ویتامین های محلول در آب را نام ببرید
44- ویتامین های محلول در چربی را نام ببرید

45- ویژگی ویتامین های محلول در آب را نام ببرید

را بنویسیدB46-نقش  ویتامین

را بنویسیدC47- نقش  ویتامین

دارند  B 48- چه غذاهایی ویتامین
دارند  C 49- چه غذاهایی ویتامین
را بنویسیدA50- نقش  ویتامین

را بنویسیدD51- نقش  ویتامین

دارند  A 52- چه غذاهایی ویتامین

دارند  D 53- چه غذاهایی ویتامین

در برابر ...................... در...........................ما ساخته می شودD54- ویتامین

55- بهترین زمان استفاده از نور خورشید چه زمانی است
56- اگر زیاد در برابر گرمای افتاب  قرار بگیریم چه مشکلاتی پیش می آید
57- مواد معدنی را تعریف کنید
58- چند عنصر که در بدن ما وجود دارد را نام ببرید

59- نقش کلسیم در بدن را بنویسید

60- نقش آهن در بدن را بنویسید

61- کلسیم در چه غذاهایی یافت می شود

62- آهن در چه غذاهایی یافت می شود

63- یکی از علایم کم خونی کمبود...........است

64- علائم کمبود آهن در بدن را بنویسید

65- مواد معدنی چگونه از خاک به بدن ما می رسد(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

66- ید در چه موادی یافت می شود
67- نقش ید در بدن را بنویسید
68- سدیم در چه مواد غذایی یافت می شود

69- نقش سدیم در بدن را بنویسید

70-  خوردن زیاد نمک خوراکی چه آسیبی به بدن ما می رساند
71-چرا به نمک خوراکی ید اضافه می کنند
72- در روز چند گرم نمک باید مصرف کنیم

73- آب بدن ما چگونه تامین میشود

74- چند نقش آب در بدن را بنویسید

75- آیا مقدار آب همه میوه جات و سبزیجات برابر است

76- آیا نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است ؟ دلیل بیاورید

77- خصوصیات غذاهایی که می خوریم را بنویسید

78- غذاهای سرخ شده و آب پز (بخار پز)را مقایسه کنید

79- منظور از میان وعده غذایی چیست

80- سالم ترین  میان وعده های غذایی را نام ببرید

81- برای خرید یک ماده خوراکی به چه چیزهایی توجه کنیم

82- در بسته بندی خوراکیها چه چیزهایی باید نوشته شود

83- در چه صورت ارزش غذایی یک خوراک بیشتر است

فصل 14(سفر غذا و دستگاه گوارش)
1 - مواد مغذی چگونه به بدن ما می رسند

2- وظیفه دستگاه گوارش را بنویسید
3- دستگاه گوارش از دو بخش درست شده است نام ببرید

4- قسمت های مختلف لوله گوارش را به ترتیب بنویسید

5- غده های گوارشی را  نام ببرید(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

6- لوله گوارش انسان و پرنده را مقایسه کنید

7- بافت های تشکیل دهنده لوله گوارش را از خارج به داخل بنویسید

8- قسمت های مختلف دهان را نام ببرید

9- وظیفه دندان را بنویسید

10- انواع دندانها در انسان را نام ببرید وظیفه هر کدام را بنویسید

11- تعداد دندان در انسان بزرگسال......................عدد است
12- از هر نوع دندان به چه تعدادی وجود دارد

13- قسمت های مختلف یک دندان را نام ببری
14-قسمت های مختلف تاج دندان را نام ببرید

15- چه ارتباطی بین شکل و کار دندان وجود دارد

16- وظیفه اصلی زبان چیست

17- زبان چه کمکی به دستگاه گوارش می کند

18-غده های بزاقی در کجا قرار دارند

19- وظیفه بزاق چیست

20- بزاق دهان دارای...........و.................است
21- آنزیم چیست؟

22-نقش آنزیم (پتیالین)موجود در بزاق چیست

23- چگونه می توانید با یک آزمایش وجود آنزیم در بزاق دهان را ثابت کرد

24- بزاق چه زمان ترشح می شود

25- خوردن شیرینی زیاد چه اثری بر دندان دارد

26- وظیفه حلق را بنویسید

27- وظیفه زبان کوچک(کام نرم)چیست؟

28- وظیفه اپی گلوت را بنویسید

29- چرا وقتی غذا وارد نای می شود چه روی میدهد؟دلیل بیاورید

30- خوردن لقمه کوچک بهتر از لقمه بزرگ است دلیل چیست
31- وظیفه مری را بنویسید

32- غذا چگونه در مری حرکت می کند

33- وظیفه معده را بنویسید

34- وظیفه سلول های پوششی معده را بنویسید

35-شیره گوارشی معده شامل.....................و.......................است
36- وظیفه شیره گوارشی معده چیست

37- انقباض ماهیچه معده چه کمکی به آن می کند

38- وظیفه اسید معده چیست و اگر زیاد ترشح شود چه مشکلاتی پیش می آید

39- برای پیشگیری از زخم معده چه کارهایی انجام دهیم

40- مدت توقف غذا در معده به چه چیزی بستگی دارد

41-  دو وظیفه روده باریک را بنویسید
42- پانکراس چه کمکی به گوارش می کند

43- منظور از جذب غذا چیست

44- مواد غذایی چگونه از روده باریک وارد خون می شود
45-لاکتوز چیست
46- افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند چه کنند(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

46- تنها  بخش لوله گوارش که همه مواد غذایی جذب خون میشود نام ببرید
47- وظیفه پرز یا چین خوردگی  روده چیست؟

48- وظایف روده بزرگ چیست

49- خوردن میوه و سبزی چه کمکی به ما می کند

50- دو ویتامین...............و............توسط باکتری روده بزرگ ساخته می شود
51- مدفوع چگونه از بدن خارج می شود

52-بزرگترین اندام بدن را نام ببرید
53- چند وظیفه کبد را بنویسید

54- خوردن مقدار زیادکربوهیدرات چه مشکلاتی برای ما ایجاد می کند

55- صفرا چیست و وظیفه آن را بنویسید

56- افراد خیلی چاق  دچار چه مشکلاتی می شوند
57- افراد خیلی لاغر دارای چه مشکلی می شوند

58- وزن انسان حاصل چه عواملی است

59- دیابت چیست

60- منظور از دیابت بزرگسالان چیست و عوامل آن را بنویسید

فصل 14(گردش خون و قلب)
1-جانداران تک سلولی جذب و دفع مواد را چگونه انجام میدهند

2- چرا جانوران پرسلولی نیاز به دستگاه گردش مواد دارد

3- سلول های ما به.......................و....................نیاز دارند و.................و..................از خود دور می کنند

4- دستگاه گردش خون شامل....................و........................و....................است

5- خون چیست؟(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

6- رگ چیست؟

7- قلب چیست؟ قسمت های مختلف قلب را نام ببرید

8- دستگاه گردش مواد در اسفنج و کیسه تنان چگونه است

9- جرم قلب کمتر از.................گرم است و در یک سال.........................لیتر خون جابجا می کند
10- قلب با ضربان خود چه کاری انجام می دهد

11- بافت های قلب را نام ببرید و هر کدام در چه قسمتی قرار دارد

12- منظور از ماهیچه قلبی چیست

13- دریچه قلبی چگونه به وجود می آید

14- وجود بافت پیوندی در اطراف قلب چه کمی به آن می کند

15- قلب چگونه وارد سرخرگ می شود

16-انواع رگ ها را نام ببرید

17- سرخرگ چیست

18- سیاهرگ چیست

19- مویرگ چیست

20- وظیفه سرخرگ آئورت چیست

21-  ویژگی و وظیفه بزرگ سیاهرگ ها را بنویسید

22- ویژگی و وظیفه سرخرگ ششی را بنویسید

23- ویژگی و وظیفه سیاهرگ ششی را بنویسید

24- انواع گردش خون در بدن انسان را بنویسید و مسیر آن را مشخص کنید

25- خون سمت چپ و راست قلب را مقایسه کنید

26- مراحل ضربان قلب را به ترتیب نام ببرید

27-تفاوت سرخرگ .و سیاهرگ را بنویسید

28- مویرگ چیست

29- ویژگی و وظیفه مویرگ چیست

30- سیاهرگ ها چگونه به وجود می آید

31- منظور از گردش خون باز چیست

32- کدام جانوران مویرگ ندارند

33- در هر ضربان قلب چه روی می دهد

34- فشار خون چیست

35- نبض چیست

36- میزان فشار خون طبیعی در انسان چقدر است

37- چرا وقتی به مدت طولانی روی پای خود بایستیم یا روی صندلی بنشینیم پا ورم می کند؟برای جلوگیری از آن چه کنیم(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

38- خون یک نوع...................است
39- مقدار خون در یک فرد بزرگسال ...................... لیتر است
40- قسمت های مختلف خون را نام ببرید

41- پلاسما چیست؟

42- سلول های خونی در................شناورند
43- سلول های خونی شامل..............................و...............................و............................است
44- سه وظیفه خون را بنویسید

45- شکل گلبول سفید . گلبول قرمز و پلاکت چگونه است

46- وظیفه گلبول سفید را بنویسید

47- وظیفه گلبول قرمز را بنویسید

48- وظیفه پلاکت را بنویسید

49-از بین سلول های خونی تعداد ....................از بقیه بیشتر و.....................از بقیه کمتر است

چیست؟ RBC50-
چیست؟ WBC51-

52- دستگاه گردش خون با دستگاه گوارش چه ارتباطی دارد(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

53- دستگاه گردش خون با دستگاه دفع  ادرار چه ارتباطی دارد

54- دستگاه گردش خون با دستگاه تنفس چه ارتباطی دارد

55- دستگاه گردش خون با دستگاه عصبی چه ارتباطی دارد

فصل 15 (تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار)
1-وظیفه دستگاه تنفس را بنویسید

2- قسمت های مختلف دستگاه تنفس را به ترتیب نام ببرید

3- سه دلیل بیاورید که تنفس با بینی بهتر از تنفس با دهان است

4- نایژه چیست

5- نایژک چیست

6- کیسه های هوایی درکجا قرار دارد

7- وظیفه مویرگ های اطراف کیسه های  هوایی چیست

8- وظیفه کیسه  های هوایی چیست
9- ششها در کجا قرار دارد

10- دو نقش قفسه سینه را بنویسید

11- پرده دیافراگم در کجا قرار دارد(نویسنده پرهیزی مدرسه تیزهوشان و نمونه رازی شیراز)

12- نقش پرده دیافراگم را بنویسید

13- پرده جنب چیست

14- مایع جنب چیست

15- قفسه سینه از ................دنده تشکیل شده که از پشت به....................مهره و از جلو به........................متصل شده است
16- جناغ سینه در کجا قرار دارد

17- میزان اکسیژن موجود در هوای سالم و آلوده را مقایسه کنید

18- دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد و اطرافیانش دارد

19- ترکیبات موجود در سیگار چیست

20- چند بیماری شایع افراد سیگاری را بنویسید

21- چرا افراد سیگاری مرتب سرفه می کنند

22- تار صوتی چیست

23- صدا چگونه تولید می شود

24- منظور از دم چیست

25- منظور از بازدم چیست

26- خون به کمک ................و................گاز های تنفسی را انتقال می دهد
27- اکسیژن چه کمکی به سلول می کند

28- برای شناسایی کربن دی اکسید آزمایشی را طراحی کنید

29- دیواره کیسه هوایی ومویرگ ها محل مناسب برای نفوذ اکسیژن از...................به.................میباشد و عبور کربن دی اکسید از...................به......................می باشد

30- وظیفه دستگاه دفع ادرار را بنویسید

31- دستگاه دفع ادرار از چه اندامهایی درست شده است؟

32- اوره چیست

33- ترکیبات ادرار را بنویسید

34-کلیه ها چه شکلی است و در کجا قرار دارد

35- کدام کلیه بالاتر قرار دارد

36- وظیفه سرخرگ کلیه را بنویسید

37- ویژگی سرخرگ کلیه را بنویسید

38- وظیفه سیاهرگ کلیه را بنویسید

39- ویژگی سیاهرگ کلیه را بنویسید

40- خون تصفیه شده از طریق...................خارج و وارد..........................میشود
41- نفرون چیست؟

42- وظیفه نفرون چیست

43- ادرار در........................ ساخته می شود
44- ادرار چگونه ساخته می شود

45- لگنچه چیست

46- میزنای چیست

47- مثانه چیست
48- ادرار از طریق.........................خارج می شود
49- چه زمانی دفع ادرار احساس می شود

50- قسمت های مختلف نفرون را نام ببرید

51-چند اندام دفعی را نام ببرید

52- منظور از محیط داخلی چیست

53- اگر..................و .......................مواد موجود در محیط داخلی ثابت باشد سلول کار خود را به خوبی انجام می دهد.
54- وظایف  کلیه در بدن را بنویسید.

55- راه های جذب آب به درون بدن را بنویسید.

56-راه های خروج آب از بدن را بنویسید.

57- آیا همیشه میزان مصرف آب برای همه باید یکسان باشد دلیل بیاورید؟

58- چند بیماری دستگاه دفع ادرار نام ببرید.

59- راه های پیشگیری از سنگ کلیه و مثانه را بنویسید..

60- چرا نباید ادرار را به مدت زیاد در مثانه نگه داریم؟

61- در تنظیم محیط داخلی چه اندام هایی دخالت دارند؟(4 مورد)

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 675
 • کل نظرات : 9
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 18
 • آی پی امروز : 15
 • آی پی دیروز : 19
 • بازدید امروز : 117
 • باردید دیروز : 24
 • گوگل امروز : 10
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 333
 • بازدید ماه : 1,059
 • بازدید سال : 18,370
 • بازدید کلی : 318,800